KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2022
Data sporządzenia:2022-05-18
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej PZU na 31 grudnia 2021 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/W („Rozporządzenie MAR”), informuje, że 18 maja 2022 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia oraz przedłożenia Radzie Nadzorczej PZU SA Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej na 31 grudnia 2021 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia. Jednocześnie Zarząd PZU SA informuje, że również 18 maja 2022 roku uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej na 31 grudnia 2021 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia podjęła Rada Nadzorcza Spółki. Obowiązek ujawnienia Sprawozdania wynika z art. 289 ust. 2 w związku z art. 412. ust 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zarząd PZU SA przekazuje Sprawozdanie w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej PZU za rok 2021.pdfSprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej na 31 grudnia 2021 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta zawierające opinię o sprawozdaniu.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta zawierające opinię o sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SAUbezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II24
(ulica)(numer)
(22) 582 35 55(22) 582 25 57
(telefon)(fax)
[email protected]www.pzu.pl
(e-mail)(www)
526-025-10-49010001345
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-18Monika GuzekDyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnychMonika Guzek
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej PZU za rok 2021.pdf

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta zawierające opinię o sprawozdaniu.pdf