Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd Spółki Excellence S.A. ("Spółka", "Emitent", „Excellence”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2024 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania na członków Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji następujących osób:

1.Marcina Ciecierskiego

2.Piotra Bujnowicza

3.Patrycji Kaźmierczak-Kapuścińskiej

4.Danuty Ciecierskiej

5.Joanny Koteckiej


Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu powołanych Członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji zostały wskazane poniżej:

Kadencja pana Marcina Ciecierskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej upływa z dniem 28 czerwca 2029 roku.
Pan Marcin Ciecierski, 54 lata, posiada wykształcenie średnie techniczne.
Doświadczenie zawodowe:
Od 2013 do chwili obecnej – Przewodniczący Rady Nadzorczej Excellence
2012 - 2013 – główny udziałowiec Excellence
2002 – 2012 – Właściciel FHU Excellence
1993 – 1996 Dyrektor bezpośredni firmy Amway
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pana Marcina Ciecierskiego:
a) nie wykonuje on działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,
b) w okresie ostatnich 3 lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego:
- w latach 2013 - 2024 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Excellence
- w latach 2021 - 2024 był akcjonariuszem oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Excellence Cannabis SA
- w latach 2021 - 2023 był akcjonariuszem oraz w latach 2021 – 2022 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Polskie Konopie SA
c) w okresie ostatnich 5 lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa, w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
d) brak przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
e) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej wobec Emitenta,
f) nie figuruje on w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Kadencja pana Piotra Bujnowicza Członka Rady Nadzorczej mija w dniu 28 czerwca
2029 roku.
Pan Piotr Bujnowicz, 55 lat, posiada wykształcenie wyższe, uzyskał tytuł magistra inżyniera
Politechniki Łódzkiej na Wydziale Włókienniczym w latach 1988-1994.
Posiada tytuł biegłego rewidenta po kursie wraz z aplikacją 2-letnią w latach 1994-2000.
Przebieg kariery zawodowej:
Od 2019 roku jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddziału
Okręgowego w Łodzi.
W latach 2015-2019 był członkiem Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddziału
Okręgowego w Łodzi.
Od 2011 roku jest Partnerem w spółce FORAUDIT Bujnowicz Pożyczka i Partnerzy Biegli Rewidenci
Spółka partnerska (Spółka w 2011 roku zmieniła formę ze spółki z o.o. na spółkę partnerską).
Od 2008 roku był wspólnikiem i Prezesem Zarządu w spółce FORAUDIT Spółka z o.o.
Od 2007 roku jest wykładowcą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddziału Okręgowego w Łodzi.
Od 2002 roku prowadzi własną działalność gospodarczą – Kancelaria Biegłego Rewidenta MIRAN
Piotr Bujnowicz, z siedzibą w Łodzi.
Od uzyskania tytułu biegłego rewidenta w 2000 roku, bada sprawozdania finansowe podmiotów
gospodarczych.
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pana Piotra Bujnowicza:
a) nie wykonuje ona działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,
b) w okresie ostatnich 3 lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego:
- w latach 2021 - 2024 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Excellence
c) w okresie ostatnich 5 lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa, w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
d) w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidację,
e) nie prowadzi on działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
f) nie figuruje on w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, między panem Piotrem Bujnowiczem a pozostałymi członkami Zarządu nie występują powiązania rodzinne.


Kadencja pani Patrycji Kaźmierczak-Kapuścińskiej Członka Rady Nadzorczej upływa z dniem 28 czerwca 2029 roku.
Pani Patrycja Kaźmierczak-Kapuścińska, 42 lata, posiada wykształcenie wyższe. W 2006 roku
ukończyła prawnicze studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Do swoich sukcesów zalicza m.in. koordynację prawną budowy kilku osiedli mieszkaniowych w
Polsce, galerii handlowej, fragmentu odcinka autostrady (obwodnica Łodzi),
a ponadto prowadziła negocjacje handlowe w Azji i na Bliskim Wschodzie.
W 2010 r. ukończyła aplikację adwokacją przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Od 2012 roku
prowadzi czynnie wykonuje zawód adwokata. W codziennej praktyce zajmuje się prowadzeniem
spraw z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego i administracyjnego. Z racji
wykonywanego zawodu i swojej specjalizacji Patrycja Kaźmierczak-Kapuścińska posiada duże
doświadczenie w prowadzeniu spraw podmiotów gospodarczych.
Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:
2012 – do chwili obecnej - właściciel kancelarii adwokackiej;
2010 - ukończenie aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi;
Patrycja Kaźmierczak-Kapuścińska jest autorem licznych publikacji, które powstały w oparciu o jej
doświadczenia zawodowe. Do najważniejszych należy zaliczyć:
- „Jak sporządzać protokół robót budowlanych”, Inżynier Budownictwa, 1/2018;
- „Błędy projektowe a terminy wykonywania prac budowlanych”, Inżynier Budownictwa, 11/2017;
- „Pomoc prawna przy inwestycjach budowlanych” – wywiad „Warsaw Business Journal” 9/2017;
- „Odstępstwa od projektu budowlanego”, Inżynier Budownictwa 7/8/2017;
- „Zmiany w prawie budowlanym” – „Warsaw Business Journal”, 3/2017.
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Patrycję Kaźmierczak-Kapuścińską:
a) nie wykonuje ona działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,
b) W okresie ostatnich 3 lat była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego:
- w latach 2020 - 2024 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Excellence
- od 2000 r. jest wspólnikiem w KRS TAX sp. z o.o.
- od 2022 r. jest wspólnikiem w KRS Kancelaria P. Kaźmierczak-Kapuścińska T. Wojdal S.K.A.
- 0d 2023 r. pełni funkcję Zarządu KRS TAX sp. z o.o.
c) w okresie ostatnich 5 lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa, w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
d) w okresie ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w
podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidację,
e) nie prowadzi ona działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
f) nie figuruje ona w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Kadencja pani Danuty Ciecierskiej Członka Rady Nadzorczej upływa z dniem 28 czerwca 2029 roku.
Pani Danuta Ciecierska, 85 lat, posiada wykształcenie średnie.
Doświadczenie zawodowe:
Od 1992 do 1999 - pracownik Politechniki Łódzkiej
1972 – 1992 – pracownik Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Włókienniczego
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez panią Danutę Ciecierską:
a) nie wykonuje ona działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,
b) W okresie ostatnich 3 lat była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego:
- w latach 2019 - 2024 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Excellence
c) w okresie ostatnich 5 lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa, w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
d) brak przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
e) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej wobec Emitenta,
f) nie figuruje ona w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pani Danuta Ciecierska jest matką Marcina Ciecierskiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i głównego akcjonariusza Excellence SA.


Kadencja pani Joanny Koteckiej Członka Rady Nadzorczej upływa z dniem 28 czerwca 2029 roku.
Pani Joanna Kotecka, 45 lat, posiada wykształcenie kierunkowe, jest absolwentką Liceum Handlowego, a także ukończyła Policealne Studium w Łodzi o specjalności Rachunkowość i Finanse. Ukończyła także szkolenia o tematyce kadry i płace połączone z zagadnieniami ZUS.
Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:
Od 2023 – biuro rachunkowe „Atax Audyt” sp. z o.o. – w ramach zatrudnienia prowadzi podatkową książkę przychodów i rozchodów z uwzględnieniem zagadnień podatkowych. Uprzednio pracowała w dziale kadr i płac.
2011 – 2022 - biuro rachunkowe „Multi Capital” Sp. z o.o.
2011 - staż w biurze rachunkowym, gdzie pracowała w charakterze młodszej księgowej.
Pani Joanna Kotecka od 2024 roku uczęszczała na kurs online z zakresu pełnej księgowości.
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Joannę Kotecką:
a)nie wykonuje ona działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,
b) w okresie ostatnich 3 lat była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego:
- w latach 2021 - 2024 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Excellence
c) w okresie ostatnich 5 lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa, w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
d) brak przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
e) nie prowadzi ona działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
f) nie figuruje ona w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-07-01 12:25:51 Dariusz Borowski członek zarządu