Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku (dalej "Walne Zgromadzenie”).

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 4 w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki oraz uchwały nr 5 w sprawie odmowy zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że zgłoszono sprzeciwy do następujących uchwał:
1.Uchwały nr 5 w sprawie odmowy zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki,
2.Uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021,
3.Uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021,
4.Uchwały nr 9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021,
5.Uchwały nr 10 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje:
1.treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie,
2.treść przyjętego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
3.treść przedstawionej podczas obrad Walnego Zgromadzenia opinii Zarządu Spółki dotyczącej wystąpienia akcjonariusza LARQ Growth FUND I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Uchwały podjęte podczas ZWZ Spółki 30.06.2022.pdf
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Opinia Zarządu w sprawie wniosku LARQ o powołanie biegłego rewidenta.pdf
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Regulamin Walnego Zgromadzenia_.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-07-01 18:09:52Tomasz WojtkiewiczPrezes Zarządu
2022-07-01 18:09:52Konrad KowalczukCzłonek Zarządu
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Uchwały podjęte podczas ZWZ Spółki 30.06.2022.pdf

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Opinia Zarządu w sprawie wniosku LARQ o powołanie biegłego rewidenta.pdf

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Regulamin Walnego Zgromadzenia_.pdf