Fitch argumentuje, że aktualizacja ta odzwierciedla przede wszystkim wzmocnioną kapitalizację (wiosną bank dostał 300 mln zł z emisji akcji), jak również zarządzanie i strategię BOŚ. Agencja w swoim raporcie jako główne powody decyzji wymieniła m.in. wzmocnienie buforów kapitałowych banku, poprawę zarządzania, realizację założeń przyjętych w strategii oraz ograniczenie ryzyka koncentracji zaangażowania banku w ekspozycje farm wiatrowych w stosunku do poprzedniego przeglądu.

Obecny poziom ratingu wynika z poglądu agencji odnośnie ograniczonej możliwości nadzwyczajnego wsparcia dla banku ze strony państwa, głównie w świetle BRRD (unijna dyrektywa dotycząca restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków). Agencja wyraziła jednak przekonanie, że instytucje państwowe mogłoby podjąć wyprzedzające działania, aby uniknąć przekroczenia przez bank regulacyjnych wymogów kapitałowych z uwagi na pośredni udział kapitałowy państwa w banku (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma nieco ponad 50 proc. akcji) oraz jego rolę w finansowaniu projektów proekologicznych w kraju. Agencja do czynników, które mogą wpłynąć na podwyższenie ratingu zaliczyła m.in. dalsze zwiększenie rentowności oraz poprawę jakości aktywów BOŚ.

W grudniu EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego nadanego BOŚ z negatywnej na stabilną. Rating został utrzymany na poziomie BB. Agencja zwróciła jednak uwagę, że pomimo poprawy współczynników wypłacalności nadal 40 proc. kredytów udzielonych przez BOŚ na rzecz firm z branży energetyki wiatrowej wykazuje przesłanki utraty wartości. Kredyty dla farm wiatrowych stanowią sporo, bo 16 proc. łącznego portfela kredytów. To skutkuje dużą wrażliwością banku na zmiany kondycji firm z sektora farm wiatrowych.

Na poprawę profilu ryzyka kredytowego BOŚ wpłynął zdaniem EuroRatingu fakt, że według szacunków agencji bank zakończy 2018 rok po raz drugi z kolei dodatnim (choć wciąż niskim) wynikiem finansowym netto.