Firmy

Pieniądze z Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego dla polskich firm

Instrumenty ułatwiające finansowanie przedsiębiorstw w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Nowe możliwości dla instytucji finansowych na zaoferowanie finansowania na preferencyjnych warunkach.
Foto: AdobeStock
Foto: materiały prasowe

W październiku br. Polska dołączyła do Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG). To okazja dla polskich instytucji na przygotowanie bezpiecznej oferty finansowania przedsiębiorstw, a dla polskich przedsiębiorstw na poprawę dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. Od zainteresowania i skuteczności polskich instytucji finansowych zależy, czy ta szansa zostanie właściwie wykorzystana.

Foto: materiały prasowe

W artykule otwierającym nasz poradnikowy cykl zwróciliśmy Państwa uwagę na zasady i model współpracy z grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach EFG. W poniższym artykule, chcielibyśmy zaś wyjaśnić, jakie instytucje, oferujące jakie produkty mogą podjąć współpracę w zakresie portfelowych linii gwarancyjnych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) i jakie korzyści mogą z tego tytułu osiągać.

JAKIE INSTYTUCJE I JAKIE PRODUKTY?

Instytucje finansowe mogą skorzystać z zabezpieczenia ryzyka kredytowego w ramach trzech linii gwarancyjnych oferowanych w ramach EFG. Dwie linie udostępnione przez EFI ukierunkowane są na finansowanie głównie MSP, a linia zarządzana przez EBI ukierunkowana jest na finansowanie dużych przedsiębiorstw oraz podmiotów ochrony zdrowia. Gwarancje udzielane są w trybie portfelowym na poziomie indywidualnych transakcji, włączanych do portfela przez uprawnione instytucje finansowe na podstawie delegacji udzielonych przez EBI lub EFI do podejmowania decyzji kredytowych, monitoringu i windykacji. Do współpracy zaproszone są zarówno publiczne i prywatne instytucje kredytowe, finansowe (w tym m.in. podmioty leasingowe, faktoringowe) lub fundusze pożyczkowe oraz krajowe banki prorozwojowe (w Polsce – BGK).

Instytucja finansowa podejmuje decyzje kredytowe w oparciu o własne polityki, zasady, wytyczne dotyczące ryzyka kredytowego, podlegające ocenie na etapie procesu due dilligence, który jest przeprowadzany w celu zakwalifikowania instytucji do współpracy z EBI lub EFI.

Foto: GG Parkiet

Polskie instytucje finansowe, zarówno publiczne, jak i komercyjne, posiadają doświadczenie ze współpracy unijnymi instytucjami finansowymi. Aktualnie z EFI w zakresie portfelowych linii gwarancyjnych w ramach programów ramowych UE współpracuje bezpośrednio sześć instytucji finansowych z Polski: BGK, Bank Pekao SA, spółka PKO Leasing, Dom Maklerski CVI, POLFUND, a także Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Efektem tej współpracy jest finansowanie z gwarancjami UE na łączną kwotę 9,7 mld zł, z czego 2,2 mld zł to finansowanie udzielone przez te instytucje finansowe w pandemicznych warunkach bieżącego roku. Na zalety ze współpracy z EFI zwraca uwagę Tomasz Kierzkowski, ekspert w Biurze Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Banku PEKAO SA, który podkreśla, że „Bank Pekao od lat współpracuje z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, gdyż oferowane przez tę instytucję gwarancje zabezpieczają w zależności od programu 50% lub 80% kwoty kredytu, nie wymagają od klientów składania dodatkowych dokumentów oraz nie stanowią pomocy publicznej". Z kolei Mateusz Olszak, dyrektor Biura Rozwoju i Sprzedaży w Departamencie Gwarancji i Poręczeń BGK, podkreśla, że „BGK rozpoczął współpracę z EFI w 2015 r. i dzięki temu, jako państwowy bank rozwoju, BGK może jeszcze skuteczniej wspierać polskich przedsiębiorców. Z unijnego programu COSME udzieliliśmy już gwarancji o łącznej wartości 5,4 mld zł i tym samym zabezpieczyliśmy akcję kredytową w wysokości 6,7 mld zł. Z naszego wsparcia skorzystało już ponad 26 tys. przedsiębiorców, co przyczyniło się do wzmocnienia ich konkurencyjności, stabilności finansowej oraz rozwoju. Od początku współpracy z EFI doświadczamy ze strony naszych partnerów z Luksemburga niezwykłego profesjonalizmu, otwartości i wsparcia we wdrażaniu optymalnych rozwiązań. Te doświadczenia pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość i planować wspólnie z EFI kolejne skuteczne programy wsparcia dla polskich przedsiębiorców".

PRODUKTY GWARANCYJNE DLA MSP

W ofercie EFI w ramach EFG dostępne są gwarancje i regwarancje z limitem wypłat lub gwarancje i regwarancje bez limitu wypłat. Celem pierwszej linii gwarancyjnej jest zapewnienie wsparcia dla MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji, a także dla przedsiębiorstw społecznych poprzez zabezpieczenie niewykonania zobowiązania na poziomie do 70%, przy czym maksymalny poziom wypłat z tytułu zrealizowanych gwarancji może wynosić maksymalnie 30% wartości udzielonego portfela gwarancji. Druga linia gwarancyjna, bez limitu wypłat, ma na celu zwiększenie dostępu MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji do finansowania poprzez zabezpieczenie na poziomie do 70% kwoty finansowania.

PRODUKTY GWARANCYJNE DLA DUŻYCH PODMIOTÓW

Foto: GG Parkiet

EBI oferuje gwarancje i regwarancje bez limitu wypłat, których celem jest zwiększenie dostępu do finansowania spółek o średniej kapitalizacji (do 3000 zatrudnionych), dużych przedsiębiorstw oraz podmiotów sektora publicznego i innego rodzaju podmiotów prowadzących działalność w zakresie zdrowia lub badań zdrowotnych bądź świadczące podstawowe usługi związane z kryzysem zdrowotnym. Przedmiotem oferty EBI dla instytucji finansowych jest ochrona przed stratą do 75% kwoty kredytu zaliczonego do portfela zbudowanego w oparciu o nowe transakcje lub odnowienie istniejących zobowiązań.

ZALETY ZE WSPÓŁPRACY Z EBI LUB EFI

Oferta gwarancji EFG wiąże się z pewnymi korzyściami dla instytucji finansowych. Po pierwsze, podmiot korzystający z gwarancji zapewnia sobie istotną i bezwarunkową ochronę przed ryzykiem. Gwarancje obejmują kwoty niespłaconych zobowiązań zgodnie ze stopą gwarancji. Tym samym gwarancje wpływają na zmniejszenie wymogów kapitałowych. Ponadto UKNF zajął stanowisko, że gwarancje EFI lub EBI stanowią szczególną formę zabezpieczenia. Dzięki temu banki dostały narzędzie do kredytowania MSP, jeśli ich ocena zdolności kredytowej nie jest satysfakcjonująca, o ile taka gwarancja pokrywa przynajmniej 80% kwoty kredytu, a pozostała kwota kredytu zostanie zabezpieczona w innej formie. Możliwość skorzystania z gwarancji może wpływać na złagodzenie restrykcji i polityk kredytowych dotyczących pewnych typów dłużników lub sektorów. Warunkiem zaoferowania kredytów lub pożyczek z gwarancjami EFG jest przeniesienie korzyści z gwarancji ze środków publicznych na odbiorców końcowych, czyli przedsiębiorstwa. To przeniesienie korzyści może mieć postać np.: wyższej kwoty finansowania, akceptacji bardziej ryzykownych klientów, oferowania nowych produktów, finansowania nowych grup klientów, obniżenia wymogów dotyczących zabezpieczenia, zaproponowania dłuższych terminów zapadalności lub niższej ceny kredytu. Tym samym gwarancje EFG ułatwiają dostęp do finansowania poprzez stymulowanie nowej akcji kredytowej w obecnych niekorzystnych warunkach rynkowych. Na korzystny wpływ gwarancji EFG na gospodarkę zwraca uwagę Szymon Gawryszczak, kierownik Zespołu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Departament Finansów, PKO Leasing, podkreślając, że portfelowe programy gwarancyjne EFI to jedno z tych działań Unii Europejskiej, które – w odróżnieniu od dotacji – można określić mianem „dawania wędki, a nie ryby". Dzięki współpracy z EFI nad programami wchodzącymi w skład inicjatywy pod nazwą „EFG" instytucje finansowe – banki oraz firmy leasingowe – dostają narzędzie za pomocą którego są w stanie znacznie zwiększyć pulę udostępnianego finansowania bez zwiększania ryzyka portfela – to największa korzyść dla „dawcy" kapitału. Instytucja udzielająca finansowania może przykładowo dzięki wsparciu sfinansować zakup maszyny, która sama w sobie nie stanowi dobrego zabezpieczenia transakcji leasingowej, gdyż jest trudno zbywalna. Korzyści, które odnoszą klienci, są dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, ci, którzy znajdują się na pograniczu akceptowalności z punktu widzenia poziomu ryzyka kredytowego, dzięki wsparciu dodatkowego zabezpieczenia transakcji w postaci poręczenia EIF – instytucji o ratingu AAA (czyli najbardziej wiarygodnej) – mają przechyloną szalę na korzyść zawarcia transakcji. Po drugie, programy EIF obligują do dostarczania klientowi także innego rodzaju korzyści – w zależności od programu może to być obniżona marża, brak opłaty wstępnej albo brak wymagań co do innych form zabezpieczenia. Fundusze EIF to inicjatywa przyczyniająca się do wzrostu gospodarczego w najbardziej zdrowy i trwały sposób, tj. generująca inwestycje przedsiębiorstw i wspierająca działania innowacyjne.

Polskie instytucje finansowe, zainteresowane warunkami, trybem i zasadami współpracy z EFI lub EBI w ramach oferty EFG, mogą skorzystać ze wsparcia informacyjnego KPK ds. instrumentów finansowych programów UE. Magdalena Typa

Dyżury eksperckie 29 grudnia w godz. 8.00-16.00:

Numer telefonu – 22 295 35 97, numer spotkania 1756058707##

Magdalena Typa

Adrian Pieńkowski

Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej jest finansowana ze środków Budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw" przez Ministra właściwego do spraw gospodarki przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.