Banki

Kolejny głos za niższymi składkami na BFG

Komitet Stabilności Finansowej rekomenduje Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu ustalenie w tym roku składek na fundusz gwarancyjny na poziomie niższym niż w 2020 r.
Foto: Adobe Stock

Tak wynika z uchwały podjętej przez Komitet Stabilności Finansowej. KSF rekomenduje także Ministrowi Finansów podjęcie działań w celu przedłużenia terminu osiągnięcia docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach, zarekomendował wydłużenie go do 31 grudnia 2034 r. (obecnie termin to lipiec 2030 r.).

W uzasadnieniu uchwały napisano, że niepewność związana z opóźnionymi skutkami pierwszej fali pandemii i rozwojem drugiej, ewentualnie trzeciej fali, pozostaje wysoka. Dodano, że główne ryzyko dla banków związane z pandemią COVID-19 to ryzyko dalszego silnego wzrostu strat kredytowych, związanego z pogorszeniem zdolności kredytobiorców do obsługi zadłużenia.

"Analizy NBP wskazują, że spadek zysku sektora bankowego w 2021 r. będzie jeszcze głębszy, a znaczna część banków może ponieść stratę. Jeżeli przebieg pandemii będzie ostrzejszy niż wynika to z obecnych przewidywań, straty banków związane z ryzykiem kredytowym mogą być znaczne" - napisano.

"Obecna i przewidywana w najbliższym czasie obniżona zyskowność sektora bankowego ogranicza zdolność banków do dalszego wzmacniania bazy kapitałowej (zarówno z zatrzymanych zysków, jak też ze źródeł zewnętrznych) i pozyskiwania finansowania zewnętrznego w formie długu (w tym również zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji). Negatywne konsekwencje obniżenia zyskowności o charakterze cyklicznym mogłyby być złagodzone przez czasowe ograniczenie obciążeń zewnętrznych nakładanych na banki" - dodano.

W ocenie KSF przedłużenie do końca 2034 r. terminu na osiągnięcie poziomu docelowego środków systemu gwarantowania depozytów w bankach stworzy możliwość okresowego obniżenia obciążeń banków z tytułu składek na fundusz gwarancyjny banków, co jest szczególnie istotne w kontekście tegorocznych i przewidywanych problemów branży.

Minimalny poziom funduszu gwarancyjnego, wynikający z unijnych wymogów, to 0,8 proc. sumy środków gwarantowanych, czyli został już ze sporą nadwyżką osiągnięty, bo na koniec 2019 r. wynosił 1,79 proc. i zgromadzonych w nim było 15,4 mld zł. Docelowy wskaźnik to 2,6 proc. W grudniu Piotr Tomaszewski, prezes BFG, przyznał w rozmowie z PAP, że wysokość składek na 2021 r. będzie wyraźnie niższa. Rada BFG podejmie decyzje w tej sprawie około połowy lutego. Byłoby to działanie spójne z wizją Narodowego Banku Polskiego, który w ostatnim „Raporcie o stabilności finansowej" z początku grudnia zwrócił uwagę, że rozważenia wymaga czasowe zmniejszenie składek na system gwarantowania depozytów BFG w okresie istotnego pogorszenia warunków funkcjonowania banków.

W 2020 r. składki na BFG wyniosły 3,18 mld zł, o prawie 14 proc. więcej niż w 2019 r. Z tego na fundusz restrukturyzacji przypadło 1,6 mld zł, a na gwarancyjny 1,58 mld zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.