Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Załącznik Nr 1 do raportu bieżącego VRG nr 30_2024.pdfZałącznik nr 1

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2024
Data sporządzenia: 2024-07-02
Skrócona nazwa emitenta
VRG S.A.
Temat
Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w czerwcu 2024 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkową marżę ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w czerwcu 2024 roku. Powyższe dane zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
Jednocześnie Spółka informuje, że modyfikuje swoją dotychczasową politykę informacyjną i zaprzestaje publikowania w formie raportów bieżących miesięcznych informacji na temat szacunkowych skonsolidowanych przychodów oraz szacunkowej marży ze sprzedaży. W opinii Zarządu Spółki, po dokonaniu analizy, powyższa comiesięczna informacja na temat szacunkowych danych, nie ma dłużej charakteru cenotwórczego.
Jednocześnie Spółka zwraca uwagę, że powyższa modyfikacja jest zgodna z obecną praktyką raportowania podmiotów z branży handlu detalicznego w segmencie fashion.
Tym samym, podstawowym interwałem publikowania informacji na temat sprzedaży i marży Grupy VRG, będzie okres kwartalny w ramach publikowanych raportów okresowych.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik Nr 1 do raportu bieżącego VRG nr 30_2024.pdf
Załącznik Nr 1 do raportu bieżącego VRG nr 30_2024.pdf
Załącznik nr 1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-07-02 Michał ZImnicki Wiceprezes Zarządu
2024-07-02 Erwin Bakalarz Prokurent
20240702_160955_1455943452_Zalacznik_Nr_1_do_raportu_biezacego_VRG_nr_30_2024.pdf