Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-15
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Podjęcie pezez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2023 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 15 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy za 2023 r. w kwocie 10 054 810,50 zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) według następujących zasad:
1.w podziale dywidendy uczestniczyć będzie 20 109 621 sztuk akcji (dwadzieścia milionów sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden sztuk akcji),
2.na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy),
3.dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2023 (dzień dywidendy) - 31 maja 2024 r.,
4.dzień wypłaty dywidendy - 14 czerwca 2024 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-15 Leszek Walczyk
Prezes Zarządu