Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie Finansowe 2023
 2. ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu 2023
 3. SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml.xadesSprawozdanie firmy audytorskiej z badania

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie Finansowe 2023
 2. ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu 2023
 3. SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml.xadesSprawozdanie firmy audytorskiej z badania

RR :

Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Spis załączników:
 1. ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Finansowe 2023
 2. ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie Finansowe 2023
 3. ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu 2023
 4. ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu 2023
 5. ZUK_OcenaRNdotsf_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie RN dot.sprawozdania finansowego
 6. ZUK_Oswiad_RN_KA_202_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie RN dot. KA
 7. SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtmlSprawozdanie firmy audytorskiej z badania
 8. SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml.xadesSprawozdanie firmy audytorskiej z badania

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 758,00 68 455,00 8 117,00 14 601,00
II. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 205,00 8 481,00 -266,00 1 809,00
III. III. Zysk (strata) brutto -2 106,00 7 357,00 -465,00 1 569,00
IV. IV. Zysk (strata) netto -2 359,00 6 295,00 -521,00 1 343,00
V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 997,00 6 502,00 883,00 1 387,00
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -297,00 -620,00 -66,00 -132,00
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 505,00 -7 443,00 -774,00 -1 588,00
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 195,00 -1 562,00 43,00 -333,00
IX. IX. Aktywa, razem 33 005,00 37 872,00 7 591,00 8 075,00
X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 388,00 16 595,00 3 539,00 3 538,00
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe 1 498,00 1 905,00 344,00 406,00
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 247,00 13 024,00 2 817,00 2 777,00
XIII. XIII. Kapitał własny 17 617,00 21 277,00 4 052,00 4 537,00
XIV. XIV. Kapitał zakładowy 2 211,00 2 211,00 509,00 472,00
XV. XV. Liczba akcji (w szt.) 6 503 790,00 6 503 790,00 6 503 790,00 6 503 790,00
XVI. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,36 0,97 -0,08 0,21
XVII. XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,71 3,27 0,62 0,70
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml
ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml
Sprawozdanie Finansowe 2023
ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES
ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES
Sprawozdanie Finansowe 2023
ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml
ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml
Sprawozdanie Zarządu 2023
ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES
ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES
Sprawozdanie Zarządu 2023
ZUK_OcenaRNdotsf_2023-12-31_pl.xhtml
ZUK_OcenaRNdotsf_2023-12-31_pl.xhtml
Oświadczenie RN dot.sprawozdania finansowego
ZUK_Oswiad_RN_KA_202_2023-12-31_pl.xhtml
ZUK_Oswiad_RN_KA_202_2023-12-31_pl.xhtml
Oświadczenie RN dot. KA
SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml
SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania
SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml.xades
SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml.xades
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania
20240426_072608_0092633826_ZUK_OcenaRNdotsf_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_OcenaRNdotsf_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_OcenaRNdotsf_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_OcenaRNdotsf_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_OcenaRNdotsf_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_OcenaRNdotsf_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_OcenaRNdotsf_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_OcenaRNdotsf_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_Oswiad_RN_KA_202_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_Oswiad_RN_KA_202_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_Oswiad_RN_KA_202_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_Oswiad_RN_KA_202_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_Oswiad_RN_KA_202_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_Oswiad_RN_KA_202_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_Oswiad_RN_KA_202_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_Oswiad_RN_KA_202_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml.xades

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml.xades

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml.xades

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml.xades

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml.xades

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml.xades

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml.xades

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml.xades

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml.xades

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUK_OcenaRNdotsf_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_Oswiad_RN_KA_202_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml.xades

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUK_OcenaRNdotsf_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_Oswiad_RN_KA_202_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml.xades

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUK_OcenaRNdotsf_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_Oswiad_RN_KA_202_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml.xades

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUK_OcenaRNdotsf_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_Oswiad_RN_KA_202_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml.xades

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUK_OcenaRNdotsf_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_Oswiad_RN_KA_202_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml.xades

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUK_OcenaRNdotsf_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_Oswiad_RN_KA_202_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml.xades

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUK_OcenaRNdotsf_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_Oswiad_RN_KA_202_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_SB_ZUK_2023_2024-04-24_pl.xhtml.xades

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSF2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUKStaporkowSZ2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240426_072608_0092633826_ZUK_OcenaRNdotsf_2023-12-31_pl.xhtml

20240426_072608_0092633826_ZUK_Oswiad_RN_KA_202_2023-12-31_pl.xhtml