Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-26
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Raport aktualizujący - podsumowanie kosztów subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 25 września 2023 r. o zakończeniu subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN, podaje informacje o:
1. wysokości łącznych kosztów, z uwzględnieniem podatku VAT, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:
a] przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.972.263,14 PLN,
b] wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
c] sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,
d] promocji oferty: nie dotyczy.

Wymienione wyżej koszty, łącznie wyniosły 1.972.263,14 PLN.

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty zostały ujęte jednorazowo w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia z wyjątkiem: kosztów ratingu obligacji, prowizji dealerskiej i kosztów doradztwa prawnego, które są rozliczane w czasie do dnia wymagalności obligacji.

2. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1.972,26 PLN. Koszt ten nie zawiera kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego, ponieważ koszt ten został poniesiony przy wcześniejszej emisji.

Koszty zostały ustalone przy dochowaniu przez Bank należytej staranności i z uwzględnieniem podatku VAT.

Podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Bank Millennium S.A.

26th April 2024

Current Report No. 16/2024

SUBJECT: Update report - summary of the costs of subscription for senior non-preferred notes with total nominal value of EUR 100 million issued under the EMTN Programme

With regard to the current report no. 30/2023 of 25 September 2023 regarding closing of the subscription for senior non-preferred notes with total nominal value of EUR 100 million issued under the EMTN Programme, the Management Board of Bank Millennium S.A. [Bank] informs as follows:

1. the total costs, including VAT, which are categorized as transaction related expenses, are divided into the following cost categories:

a] costs of preparing and conducting the offer: PLN 1,972,263.14,

b] costs of remuneration of underwriters: not applicable,

c] costs of prospectus preparation including advisory costs: not applicable,

d] costs of promotion: not applicable.

The aggregate sum of the above mentioned costs is PLN 1,972,263.14.

Methods of accounting for costs in the accounting books and the method of their recognition in the issuer's financial statements: the costs are recognised once in the profit and loss account at the time they are incurred, with the exception of: the costs of rating the notes, the dealers’ commission and the costs of legal advice, which are settled over time until the maturity date of the notes.

2.The average cost of subscription per one subscribed note: PLN 1,972.26. This cost does not include the costs of prospectus preparation, as this cost was incurred in the earlier issue.

The costs were calculated by the Bank with duty of care and including VAT.

Legal basis: § 16 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a non-member state may be recognized.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-26 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Fernando Bicho