Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. CJ_SF_2023_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe Creepy Jar S.A. za rok 2023 - plik z podpisami
 2. CJ_SD_2023_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Creepy Jar S.A. w roku 2023 - plik z podpisami
 3. CJ_osw_rzetelnosc_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu Creepy Jar S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za rok 2023 - plik z podpisami
 4. CJ_osw_firmaaudyt_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu Creepy Jar S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej - plik z podpisami
 5. Creepy_Jar_2023_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Creepy Jar S.A - plik z podpisami
 6. RN_osw_komitetaudytu_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. dotyczące komitetu audytu - plik z podpisami
 7. RN_osw_ocenaSFSD_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. w sprawie oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności 2023 - plik z podpisami

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. CJ_SF_2023_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe Creepy Jar S.A. za rok 2023 - plik z podpisami
 2. CJ_SD_2023_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Creepy Jar S.A. w roku 2023 - plik z podpisami
 3. CJ_osw_rzetelnosc_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu Creepy Jar S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za rok 2023 - plik z podpisami
 4. CJ_osw_firmaaudyt_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu Creepy Jar S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej - plik z podpisami
 5. Creepy_Jar_2023_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Creepy Jar S.A - plik z podpisami
 6. RN_osw_komitetaudytu_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. dotyczące komitetu audytu - plik z podpisami
 7. RN_osw_ocenaSFSD_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. w sprawie oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności 2023 - plik z podpisami

RR :

Firma: CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Spis załączników:
 1. CJ_SF_2023_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe Creepy Jar S.A. za rok 2023
 2. CJ_SF_2023_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe Creepy Jar S.A. za rok 2023 - plik z podpisami
 3. CJ_SD_2023_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Creepy Jar S.A. w roku 2023
 4. CJ_SD_2023_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Creepy Jar S.A. w roku 2023 - plik z podpisami
 5. CJ_osw_rzetelnosc_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu Creepy Jar S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za rok 2023
 6. CJ_osw_rzetelnosc_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu Creepy Jar S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za rok 2023 - plik z podpisami
 7. CJ_osw_firmaaudyt_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu Creepy Jar S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
 8. CJ_osw_firmaaudyt_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu Creepy Jar S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej - plik z podpisami
 9. Creepy_Jar_2023_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Creepy Jar S.A
 10. Creepy_Jar_2023_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Creepy Jar S.A - plik z podpisami
 11. RN_osw_komitetaudytu_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. dotyczące komitetu audytu
 12. RN_osw_komitetaudytu_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. dotyczące komitetu audytu - plik z podpisami
 13. RN_osw_ocenaSFSD_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. w sprawie oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności 2023
 14. RN_osw_ocenaSFSD_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. w sprawie oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności 2023 - plik z podpisami

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 500,00 54 910,00 8 281,00 11 712,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 758,00 36 059,00 3 480,00 7 691,00
III. Zysk (strata) brutto 20 728,00 39 595,00 4 577,00 8 446,00
IV. Zysk (strata) netto 18 327,00 36 459,00 4 047,00 7 777,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 515,00 45 426,00 5 193,00 9 689,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 56 002,00 -84 892,00 12 367,00 -18 107,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 560,00 -14 787,00 -5 644,00 -3 154,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 53 957,00 -54 253,00 11 915,00 -11 572,00
IX. Aktywa, razem 102 158,00 103 729,00 23 495,00 22 117,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 469,00 3 707,00 1 028,00 790,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 462,00 65,00 106,00 14,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 777,00 3 418,00 869,00 729,00
XIII. Kapitał własny 97 690,00 100 022,00 22 468,00 21 327,00
XIV. Kapitał zakładowy 699,00 679,00 161,00 145,00
XV. Liczba akcji (w szt.) 699 364,00 679 436,00 699 364,00 679 436,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 26,21 53,66 5,79 11,45
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 26,14 52,17 5,77 11,13
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 139,68 147,21 32,13 31,39
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 134,43 143,02 30,92 30,49
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 40,00 21,50 8,83 4,59
Podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według kursów średnich, ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie z przedstawioną poniżej zasadą:
a) Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:
• Kurs na dzień 31 grudnia 2023 r. - 4,3480
• Kurs na dzień 31 grudnia 2022 r. - 4,6899

b) Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich
w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
• Średni kurs w 2023 r. - 4,5284
• Średni kurs w 2022 r. - 4,6883
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
CJ_SF_2023_2023-12-31_pl.xhtml
CJ_SF_2023_2023-12-31_pl.xhtml
Sprawozdanie finansowe Creepy Jar S.A. za rok 2023
CJ_SF_2023_2023-12-31_pl.xhtml.xades
CJ_SF_2023_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Sprawozdanie finansowe Creepy Jar S.A. za rok 2023 - plik z podpisami
CJ_SD_2023_2023-12-31_pl.xhtml
CJ_SD_2023_2023-12-31_pl.xhtml
Sprawozdanie Zarządu z działalności Creepy Jar S.A. w roku 2023
CJ_SD_2023_2023-12-31_pl.xhtml.xades
CJ_SD_2023_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Sprawozdanie Zarządu z działalności Creepy Jar S.A. w roku 2023 - plik z podpisami
CJ_osw_rzetelnosc_2023-12-31_pl.xhtml
CJ_osw_rzetelnosc_2023-12-31_pl.xhtml
Oświadczenie Zarządu Creepy Jar S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za rok 2023
CJ_osw_rzetelnosc_2023-12-31_pl.xhtml.xades
CJ_osw_rzetelnosc_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Oświadczenie Zarządu Creepy Jar S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za rok 2023 - plik z podpisami
CJ_osw_firmaaudyt_2023-12-31_pl.xhtml
CJ_osw_firmaaudyt_2023-12-31_pl.xhtml
Oświadczenie Zarządu Creepy Jar S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
CJ_osw_firmaaudyt_2023-12-31_pl.xhtml.xades
CJ_osw_firmaaudyt_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Oświadczenie Zarządu Creepy Jar S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej - plik z podpisami
Creepy_Jar_2023_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtml
Creepy_Jar_2023_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtml
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Creepy Jar S.A
Creepy_Jar_2023_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdES
Creepy_Jar_2023_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdES
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Creepy Jar S.A - plik z podpisami
RN_osw_komitetaudytu_2023-12-31_pl.xhtml
RN_osw_komitetaudytu_2023-12-31_pl.xhtml
Oświadczenie Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. dotyczące komitetu audytu
RN_osw_komitetaudytu_2023-12-31_pl.xhtml.xades
RN_osw_komitetaudytu_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Oświadczenie Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. dotyczące komitetu audytu - plik z podpisami
RN_osw_ocenaSFSD_2023-12-31_pl.xhtml
RN_osw_ocenaSFSD_2023-12-31_pl.xhtml
Oświadczenie Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. w sprawie oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności 2023
RN_osw_ocenaSFSD_2023-12-31_pl.xhtml.xades
RN_osw_ocenaSFSD_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Oświadczenie Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. w sprawie oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności 2023 - plik z podpisami
20240423_193113_1620592195_CJ_osw_firmaaudyt_2023-12-31_pl.xhtml

20240423_193113_1620592195_CJ_osw_firmaaudyt_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240423_193113_1620592195_CJ_osw_rzetelnosc_2023-12-31_pl.xhtml

20240423_193113_1620592195_CJ_osw_rzetelnosc_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240423_193113_1620592195_CJ_SD_2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240423_193113_1620592195_CJ_SD_2023_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240423_193113_1620592195_CJ_SF_2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240423_193113_1620592195_CJ_SF_2023_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240423_193113_1620592195_Creepy_Jar_2023_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtml

20240423_193113_1620592195_Creepy_Jar_2023_BSF_PZR_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdES

20240423_193113_1620592195_RN_osw_komitetaudytu_2023-12-31_pl.xhtml

20240423_193113_1620592195_RN_osw_komitetaudytu_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240423_193113_1620592195_RN_osw_ocenaSFSD_2023-12-31_pl.xhtml

20240423_193113_1620592195_RN_osw_ocenaSFSD_2023-12-31_pl.xhtml.xades