Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. List_Prezesa_BRS.xhtml.xadesList Prezesa zarządu - podpis
 2. SSF_GKB_2023_pl.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok_podpisy
 3. SzDZ_BRS_2023_pl.xhtml.xadesSprawozdanie z dzialalności GKB za 2023 rok wraz z oświadczeniem na temat informacji niefinansowych_podpisy
 4. SzB_GKBoryszew_31.12.2023.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego_podpisy

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. List_Prezesa_BRS.xhtml.xadesList Prezesa zarządu - podpis
 2. SSF_GKB_2023_pl.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok_podpisy
 3. SzDZ_BRS_2023_pl.xhtml.xadesSprawozdanie z dzialalności GKB za 2023 rok wraz z oświadczeniem na temat informacji niefinansowych_podpisy
 4. SzB_GKBoryszew_31.12.2023.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego_podpisy

SRR :

Firma: Boryszew Spółka Akcyjna
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Spis załączników:
 1. List_Prezesa_BRS_pl.xhtmlList Prezesa Zarządu
 2. List_Prezesa_BRS.xhtml.xadesList Prezesa zarządu - podpis
 3. SSF_GKB_2023_pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok
 4. SSF_GKB_2023_pl.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok_podpisy
 5. SzDZ_BRS_2023_pl.xhtmlSprawozdanie z dzialalności GKB za 2023 rok wraz z ośwaidczeniem na temat informacji niefinansowych
 6. SzDZ_BRS_2023_pl.xhtml.xadesSprawozdanie z dzialalności GKB za 2023 rok wraz z oświadczeniem na temat informacji niefinansowych_podpisy
 7. Oswiadczenie_RN_dot_SF_2023_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdań Boryszew S.A. oraz Grupy Kapitałowej Boryszew za 2023 rok
 8. Oswiadczenie_RN_wybor_audytora_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. w sprawie firmy audytorskiej
 9. Oswiadczenie_RN_KA_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. w sprawie Komitetu Audytu
 10. SzB_GKBoryszew_31.12.2023.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 11. SzB_GKBoryszew_31.12.2023.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego_podpisy

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 5 689 005,00 6 790 515,00 1 256 295,00 1 448 396,00
II. Zysk na działalności operacyjnej 177 087,00 216 674,00 39 106,00 46 216,00
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej 117 549,00 111 720,00 25 958,00 23 830,00
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 129 903,00 113 573,00 28 686,00 24 225,00
V. Zysk netto przypadąjący jednostce dominującej 122 055,00 106 626,00 26 953,00 22 743,00
VI. Średnioważona ilość akcji 202 000 000,00 202 000 000,00 202 000 000,00 202 000 000,00
VII. Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/EUR) 0,60 0,53 0,13 0,11
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 418 821,00 286 107,00 92 488,00 61 026,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -59 229,00 -30 292,00 -13 079,00 -6 461,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -300 813,00 -280 813,00 -66 428,00 -59 897,00
XI. Aktywa razem 3 758 429,00 3 985 674,00 864 404,00 849 842,00
XII. Zobowiązania i rezerwy razem 2 101 572,00 2 296 613,00 483 342,00 489 693,00
XIII. Aktywa związane z działalnością kontynuowaną 3 753 082,00 3 984 421,00 863 174,00 849 575,00
XIV. Zobowiązania związane z działalnością kontynuowaną 2 101 572,00 2 284 728,00 483 342,00 487 159,00
XV. Kapitał własny 1 656 857,00 1 689 061,00 381 062,00 360 149,00
XVI. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej 1 623 720,00 1 659 618,00 373 441,00 353 871,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_BRS_pl.xhtml
List_Prezesa_BRS_pl.xhtml
List Prezesa Zarządu
List_Prezesa_BRS.xhtml.xades
List_Prezesa_BRS.xhtml.xades
List Prezesa zarządu - podpis
SSF_GKB_2023_pl.zip
SSF_GKB_2023_pl.zip
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok
SSF_GKB_2023_pl.zip.xades
SSF_GKB_2023_pl.zip.xades
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok_podpisy
SzDZ_BRS_2023_pl.xhtml
SzDZ_BRS_2023_pl.xhtml
Sprawozdanie z dzialalności GKB za 2023 rok wraz z ośwaidczeniem na temat informacji niefinansowych
SzDZ_BRS_2023_pl.xhtml.xades
SzDZ_BRS_2023_pl.xhtml.xades
Sprawozdanie z dzialalności GKB za 2023 rok wraz z oświadczeniem na temat informacji niefinansowych_podpisy
Oswiadczenie_RN_dot_SF_2023_pl.xhtml
Oswiadczenie_RN_dot_SF_2023_pl.xhtml
Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdań Boryszew S.A. oraz Grupy Kapitałowej Boryszew za 2023 rok
Oswiadczenie_RN_wybor_audytora_pl.xhtml
Oswiadczenie_RN_wybor_audytora_pl.xhtml
Oświadczenie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. w sprawie firmy audytorskiej
Oswiadczenie_RN_KA_pl.xhtml
Oswiadczenie_RN_KA_pl.xhtml
Oświadczenie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. w sprawie Komitetu Audytu
SzB_GKBoryszew_31.12.2023.xhtml
SzB_GKBoryszew_31.12.2023.xhtml
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
SzB_GKBoryszew_31.12.2023.xhtml.XAdES
SzB_GKBoryszew_31.12.2023.xhtml.XAdES
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego_podpisy
20240417_070949_1820645780_SzDZ_BRS_2023_pl.xhtml.xades

20240417_070949_1820645780_SzDZ_BRS_2023_pl.xhtml

20240417_070949_1820645780_SzB_GKBoryszew_31.12.2023.xhtml.XAdES

20240417_070949_1820645780_SzB_GKBoryszew_31.12.2023.xhtml

20240417_070949_1820645780_SSF_GKB_2023_pl.zip.xades

20240417_070949_1820645780_SSF_GKB_2023_pl.zip

20240417_070949_1820645780_Oswiadczenie_RN_wybor_audytora_pl.xhtml

20240417_070949_1820645780_Oswiadczenie_RN_KA_pl.xhtml

20240417_070949_1820645780_Oswiadczenie_RN_dot_SF_2023_pl.xhtml

20240417_070949_1820645780_List_Prezesa_BRS_pl.xhtml

20240417_070949_1820645780_List_Prezesa_BRS.xhtml.xades