KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr21/2022
Data sporządzenia: 2022-07-04
Skrócona nazwa emitenta
TIM
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ TIM S.A. w dniu 28.06.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku. 1.Krzysztof Folta: 4 600 000 akcji/głosów (31,65 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 20,72 % udziału w ogólnej liczbie głosów), łącznie Ewa i Krzysztof Folta na ZWZ TIM SA posiadali: 5 204 814 akcji/ głosów (35, 81 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 23,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów). 2.Krzysztof Wieczorkowski: 3 000 000 akcji/głosów (20,64% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów). 3.Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 1 641 669 akcji/głosów (11,30 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 7,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów). 4.Kazimierz Stogniew: 787 004 akcji/głosów (5,4 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,55 % udziału w ogólnej liczbie głosów). Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. w dniu 28 czerwca 2022 roku wzięli udział akcjonariusze posiadający 14 533 083 akcji, uprawniających do 14 533 083 głosów, co stanowi udział w wysokości 65,47 % w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł. Jedna akcja TIM SA uprawnia do oddania jednego głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
TIM SA
(pełna nazwa emitenta)
TIMHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-612Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jaworska13
(ulica)(numer)
(0-71) 37 61 621(0-71) 37 61 620
(telefon)(fax)
[email protected]www.timsa.pl
(e-mail)(www)
897 000 96 78930339253
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-04Krzysztof FoltaPrezes Zarządu
2022-07-04Piotr NosalCzłonek Zarządu