KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/2022
Data sporządzenia: 2022-05-20
Skrócona nazwa emitenta
PragmaGo S.A.
Temat
Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii P, R, S, A1, A2 oraz T, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 kwietnia 2022r. dla serii P 12 008 439 zł. dla serii R 14 410 717 zł. dla serii S 8 452 889 zł. dla serii A1 19 208 408 zł. dla serii A2 20 862 723 zł. dla serii T 19 204 398 zł. Łączna wartość zbioru: 94 147 573 zł. Nie zaistniał stan niedoboru Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2 oraz serii T za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 181 411 702 zł. Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 30/04/2022 wynosi 0,55% Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PragmaGo SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PragmaGo S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-584Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Brynowska72
(ulica)(numer)
+48 32 44 20 200+48 32 44 20 240
(telefon)(fax)
[email protected]www.pragmago.pl
(e-mail)(www)
634-24-27-710277573126
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-20Tomasz BoduszekPrezes Zarządu
2022-05-20Jacek ObrockiWiceprezes Zarządu