Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. SYG - Treść podjętych uchwał ZWZ.pdf

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2024 roku.


Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad. Do uchwał nr 22 (w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Art. 9 ust. 1 i Art. 10 Statutu Spółki) oraz 23 (w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Art. 13a. Statutu Spółki) zgłoszony został i zaprotokołowany sprzeciw.
W ramach pkt 13 porządku obrad („Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej”) nie podjęto uchwał w sprawie powołania ani odwołania członka Rady Nadzorczej, które zaproponowane zostały przez Zarząd na etapie ogłoszenia o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, a w ich miejsce podjęta została uchwała nr 21 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób (zmieniając tym samym uchwałę z nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 października 2022 r.). Ponadto, Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Kaszyńskiemu.
Uchwałami nr 22 i 23 zmieniony został Statut Spółki, a dodatkowo uchwałą nr 24 został przyjęty tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
SYG - Treść podjętych uchwał ZWZ.pdf
SYG - Treść podjętych uchwał ZWZ.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-06-21 17:33:01 Andrzej Burgs Prezes Zarządu
20240621_173301_0000154437_0000162109.pdf