Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. QuarticOn_Report_Q1-2024_PL.pdf

Polish version:


Zarząd QUARTICON S.A. (“Spółka”) przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu, raport okresowy za I kwartał 2024 r. Zarząd jednocześnie informuje, że angielska wersja raportu będzie dostępna w ciągu kilku dni na stronach Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 3 oraz ust. 4.1 i 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

English version:

The Management Board of QUARTICON S.A. (the "Company") provides, as an attachment to this report, a periodic report for the first quarter of 2024. At the same time, the Management Board informs that the English version of the report will be available on the Company's website within a few days.

Legal basis: § 5 section 1 point 1 in connection with from § 5 section 3 and section 4.1 and 4.2 of Annex No. 3 to the Regulations of the Alternative Trading System "Current and periodic information provided in the alternative trading system on the NewConnect market".
QuarticOn_Report_Q1-2024_PL.pdf
QuarticOn_Report_Q1-2024_PL.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-05-15 21:53:48 Paweł Wyborski Prezes Zarządu
2024-05-15 21:53:48 Michał Giergielewicz Członek Zarządu
20240515_215348_0000153399_0000159294.pdf