Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd ELQ S.A. (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2024 r. została zawarta umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką Best Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wpisaną na listę Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.


Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowej usługi na rzecz Emitenta, mającej na celu wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Umowa weszła w życie z dniem jej zawarcia.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-04-18 15:19:02 Marcin Sołtysiak Prezes Zarządu