W styczniu zarobić można było praktycznie na wszystkim, a tabela wyników ułożyła się książkowo. Na dole znalazły się fundusze obligacji, pośrodku – mieszane i metali szlachetnych, a na samej górze – fundusze akcji. Ze statystyk serwisu Analizy.pl wynika, że na około 850 krajowych funduszy inwestycyjnych pod kreską znalazło się zaledwie nieco ponad 20. Główne grupy funduszy w pierwszym miesiącu roku zarobiły średnio od 1,7 do 7,4 proc.

Akcje na czele

Wracając do styczniowych wyników funduszy, warto odnotować dynamiczne zwyżki polskich akcji, wsparte przez zmianę nastawienia globalnych inwestorów do rynków wschodzących ogółem.

Na samym czele tabeli wyników znalazły się fundusze akcji polskich małych i średnich spółek, które średnio w miesiąc zarobiły po 7,4 proc. Ich wyniki w nieco dłuższym, trzymiesięcznym, okresie sięgają przeciętnie już niemal 16 proc. W samym styczniu wśród funduszy akcji polskich małych i średnich spółek najlepszy był Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ, czyli fundusz indeksowy, który przyniósł 10,7 proc. zysku.

Najlepszym funduszem aktywnie zarządzanym był w tej grupie Ipopema Małych i Średnich Spółek, który wypracował 1,5 pkt proc. mniej. Jak tłumaczy Mateusz Pawłowski, zarządzający Ipopemy TFI (opinia w ramce poniżej), głównym czynnikiem stojącym za dobrymi wynikami na początku 2023 r. była bardzo dobra selekcja. Jego zdaniem polskie akcje wciąż wydają się ciekawą alternatywą inwestycyjną, tym bardziej w przypadku zrealizowania się scenariusza „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki. – Wyceny są na atrakcyjnych poziomach, a zyskowność polskich przedsiębiorstw w obliczu spadających cen energii w Europie i relatywnie mocnego polskiego „makro” może pozytywnie zaskoczyć inwestorów w 2023 r. – podkreśla zarządzający Ipopemy TFI.

Za polskimi „misiami” uplasowały się portfele akcji globalnych rynków wschodzących, a dalej fundusze akcji azjatyckich. Wszystkie trzy grupy zarobiły średnio przynajmniej po 7 proc.

Na kolejnych miejscach plasowały się fundusze akcji rynków rozwiniętych, amerykańskich oraz szerokiego polskiego rynku. Te ostatnie kończyły miesiąc średnio z 6,3-proc. zyskiem.

Listę czołowych i zarazem najbardziej ryzykownych portfeli zamknęły fundusze akcji europejskich rynków wschodzących, gdzie przeciętne wyniki sięgały 6 proc.

Warto odnotować dobrą formę spółek wzrostowych. – Styczeń przyniósł spore pozytywne stopy zwrotu spółek wzrostowych zarówno w ujęciu nominalnym, jak i relatywnym do głównych indeksów – analizuje Michał Cichosz, zarządzający Skarbca TFI. Przypomnijmy, że ubiegły rok był dość trudny dla firm wzrostowych, którym nie sprzyjał początek cyklu podwyżek stóp procentowych. Teraz wysuwają się na czoło, a wśród funduszy rynków rozwiniętych najmocniejszy – z 12,8-proc. zyskiem – był właśnie Skarbiec Spółek Wzrostowych. – Na konferencji technologicznej w Nowym Jorku, która odbyła się w pierwszej połowie stycznia, uderzyła nas duża dyslokacja pomiędzy skalą oczekiwanego przez świat inwestorów silnego spowolnienia w spółkach a zarządami spółek, które obserwują spowolnienie o znacznie bardziej znormalizowanym charakterze po części wynikającym z efektu bazy, a po części z tytułu racjonalnej rewaluacji budżetów u klientów – komentuje Cichosz.

Na kolejnych pozycjach plasowały się fundusze mieszane, łączące akcje i obligacje oraz metali szlachetnych. Zwyżki złota sprawiły, że inwestycje w spółki wydobywcze przyniosły – średnio – 4,4 proc. zysku w styczniu.

Czytaj więcej

Szybkie zyski skłaniają do przemyślenia strategii funduszy

Obligacje w formie

Rewelacyjny miesiąc mają za sobą także fundusze dłużne, z których każdy ma za sobą wzrost notowań. Najlepsze wśród nich były oczywiście portfele papierów skarbowych długoterminowych – w miesiąc zdołały zarobić średnio aż 4,1 proc., co przekłada się na 13-proc. stopy zwrotu za ostatnie trzy miesiące. Niestety, w okresie 12 miesięcy przeciętny wynik pozostaje wciąż lekko pod kreską (1,6 proc.). W samym styczniu w grupie funduszy skarbowych długoterminowych numerem jeden był Rockbridge Obligacji 2, który dał uczestnikom 8,2 proc. zysku i zarazem 31,3 proc. w trzy miesiące. Jak mówi Witold Chuść, wiceprezes Rockbridge TFI, bardzo dobre wyniki funduszu w styczniu to efekt strategii objętej w maju 2022 r.

Po stronie dłużnej kolejne były fundusze uniwersalne długoterminowe, gdzie średnie zyski sięgnęły 3,3 proc. Fundusze dłużne uniwersalne oraz skarbowe o niższym ryzyku stopy procentowej zarobiły przeciętnie po 2,1 oraz 1,9 proc. Między nimi uplasowały się portfele papierów korporacyjnych.

Akcje przestały bać się spadków wyników spółek, rentowność obligacji mocno w dół

Nie można wykluczyć większej korekty

Konrad Ogrodowicz zarządzający, Superfund TFI

Superfund Akcyjny, fundusz z grupy akcji polskich uniwersalnych, jest funduszem stawiającym przede wszystkim na selekcję wśród polskich spółek. W połowie 2022 r. zdecydowaliśmy się całkowicie zlikwidować ekspozycję na spółki, w których akcjonariuszem jest Skarb Państwa. W naszej ocenie ryzyko polityczne zbyt istotnie wpływa na perspektywy rozwoju tych przedsiębiorstw, ich efektywność oraz konkurencyjność. W styczniu niewątpliwie do dobrego wyniku przyczyniły się wybrane spółki, takie jak Auto Partner (wzrost kursu o 13 proc.), Cognor (58,9 proc.), Creepy Jar (21,1 proc.), Enter Air (30,5 proc.), Kruk (13,4 proc.), Mirbud (29,6 proc.) czy TIM (16,9 proc.). Oczywiście życzylibyśmy sobie, aby kolejne miesiące były tak dobre jak styczeń, niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, że nastroje rynkowe są zmienne. Nie można wykluczyć większej korekty na rynkach w kolejnych miesiącach, natomiast mimo wielu obaw, to zarówno perspektywy rynkowe, jak i gospodarcze na cały rok 2023 są pozytywne i dużo lepsze niż kilka miesięcy temu, co powinno sprzyjać dalszym wzrostom.paan

Polskie akcje wciąż wydają się ciekawe

Mateusz Pawłowski zarządzający, Ipopema TFI

Ipopema Małych i Średnich Spółek inwestuje głównie w akcje małych i średnich polskich firm. W średnim okresie liczba składników portfela nie jest większa niż 40. Bardzo dobra selekcja i trafne zaangażowanie sektorowe były w naszej opinii najważniejszym czynnikiem stojącym za dobrymi wynikami funduszu od początku 2023 r., co potwierdzają także rezultaty uzyskane w strategiach absolutnej stopy zwrotu funduszy Ipopemy TFI. Przeciętne zaangażowanie w instrumenty udziałowe przekracza 90 proc. aktywów netto funduszu. Utrzymanie wysokiej alokacji od początku roku było czynnikiem pozytywnie wpływającym na wyniki portfela.

Bardzo słaby 2022 r. spowodował, że polskie indeksy notowane były z wyraźnym dyskontem zarówno do benchmarków krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się. Po imponujących zwyżkach spora część tego dyskonta została zamknięta. Tym niemniej polskie akcje wciąż wydają się ciekawą alternatywą inwestycyjną, tym bardziej w przypadku zrealizowania się scenariusza „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki.paan

Kluczowe wyniki firm oraz zachowanie Fedu

Michał Cichosz zarządzający, Skarbiec TFI

Styczeń przyniósł spore pozytywne stopy zwrotu spółek wzrostowych zarówno w ujęciu nominalnym, jak i relatywnym do głównych indeksów. Taki efekt był wynikiem superniedźwiedziego pozycjonowania funduszy na początku roku, które oczekując recesji, miały istotne niedoważenie w branżach szufladkowanych jako te o wysokiej zmienności, w szczególności w sektorze technologicznym, którego indeks Nasdaq wzrósł w styczniu o ponad 10 proc.

W funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych największym komponentem są spółki z branży technologii chmurowych. W nadchodzących miesiącach decydująca dla zachowania kursów firm w sektorze będzie trajektoria spowolnienia biznesowego na tle tego pozycjonowania inwestorów, o którym wspominamy wyżej, gdyż obecnie większość oczekuje bardzo ostrożnych prognoz ze spółek na rok 2023, poniżej „pisanej” mediany prognoz. Z kolei drugim istotnym czynnikiem zewnętrznym w ogóle dla wszystkich spółek zaliczanych jako koszyk growth będzie narracja Fedu wokół inflacji i ścieżki stóp procentowych.paan

Wciąż pozytywnie oceniamy rynek długu

Witold Chuść wiceprezes zarządu, Rockbridge TFI

Bardzo dobre wyniki funduszu Rockbridge Obligacji 2 w styczniu to efekt konsekwentnie realizowanej strategii, rozpoczętej w maju 2022 r. Towarzystwo uznało wtedy, że zainwestowanie w długoterminowe obligacje skarbowe przy rentowności na poziomie 7 proc. przyniesie w okresie trzech–pięciu lat kilkudziesięcioprocentowe stopy zwrotu, znacząco przekraczające skumulowaną inflację z tego okresu. Od początku wprowadzenia takiej strategii fundusz zarobił około 29 proc. Fundusz inwestuje tylko w obligacje emitowane przez Skarb Państwa (i gwarantowane), nie posiada żadnej ekspozycji kredytowej ani walutowej, jest całkowicie płynny. Duża ekspozycja na ryzyko stopy procentowej (duration) przekłada się na podwyższoną zmienność, ale naszym zdaniem oczekiwane stopy zwrotu powinny wynagrodzić zwiększone ryzyko. W dalszym ciągu jesteśmy pozytywnie nastawieni wobec rynku i uważamy, że w ciągu kolejnych trzech lat skumulowana stopa zwrotu z funduszu ma szansę przekroczyć 25 proc.paan