Zgodnie z postanowieniami unijnej dyrektywy, emitenci papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym mogli sporządzać raporty roczne zgodnie z wymogami ESEF (ang. European Single Electronic Format, ESEF) począwszy od tych za rok obrotowy 2020. Do końca I półrocza 2021 r. przypadał termin publikacji większości raportów rocznych polskich spółek za rok obrotowy rozpoczynający się w 2020 r. W tym czasie raporty roczne w formacie ESEF opublikowało 149 emitentów, a w tym 126 przygotowało sprawozdania skonsolidowane, a pozostałe 23 – jednostkowe.

KNF informuje, że wśród firm które opublikowały raporty w formacie ESEF, znajduje się 16 spółek wchodzących w skład WIG20 oraz ponad połowa z mWIG40. Z kolei łączna kapitalizacja rynkowa spółek, które skorzystały z formatu ESEF stanowi około  80 proc. łącznej kapitalizacji wszystkich polskich spółek, których akcje są notowane na rynku regulowanym.

Spośród 126 skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych w formacie ESEF, 108 zostało przygotowanych poprawnie, a w przypadku 18 zidentyfikowano błędy wymagające analizy emitenta w celu stwierdzenia zasadności przekazania korekty. Natomiast  wszystkie sprawozdania finansowe wchodzące w skład raportów jednostkowych zostały zwalidowane pomyślnie.

ESEF budził dużo obaw wśród uczestników polskiego rynku kapitałowego (chodziło m.in. o wątpliwości legislacyjne dotyczące tego, czy spółki muszą publikować raporty zgodnie z nowym wymogiem, czy mogą jeszcze rok poczekać). Teraz sytuacja jest już jasna: wszystkie raporty roczne za rok obrotowy 2021 obowiązkowo będą musiały zostać sporządzone w formacie ESEF.

„UKNF liczy, że doświadczenia pierwszego zastosowania ESEF w 2021 r., zarówno z perspektywy emitentów, biegłych rewidentów, dostawców rozwiązań informatycznych oraz samego UKNF przyniosą dodatkową korzyść w 2022 r., przy sporządzaniu oraz publikacji raportów okresowych za kolejny rok obrotowy"  - czytamy na stronie internetowej KNF.