Grupa Enea miała w drugim kwartale 2022 roku 244,1 mln zł zysku netto oraz 7,465 mld zł przychodów. W analogicznym okresie 2021 roku zysk netto wynosił 316,5 mln zł, a przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 4,796 mld zł. EBITDA wyniosła w II kwartale 779,3 mln zł wobec 734,7 mln zł przed rokiem.

Patrząc na dane za pierwsze półrocze 2022 r. grupa Enea ma 739 mln zł zysku netto jednostki dominującej i 14,7 mld zł przychodów. W tym samym okresie 2021 r. zysk netto wynosił 704,8 mln zł, a przychody 9,9 mld zł.

Wysokie marże, ale…

EBITDA wynosi po sześciu miesiącach 1,839 mld zł, co oznacza wzrost o 10,6 proc. rok do roku. W I półroczu sektor wytwarzania odnotował wynik EBITDA na poziomie 672,8 mln zł. To wzrost rok do roku o 17,4 mln zł. Spółka podała, że wyższy wynik EBITDA jest głównie skutkiem wzrostu wyniku sektora ciepła( głównie w efekcie wzrostu marży jednostkowej) oraz elektrowni systemowych. Spółka przyznaje otwarcie, że to efekt rosnących marż na wytwarzaniu. Dodaje jednocześnie, że utworzyła rezerwy na umowy rodzące obciążenia oraz spadku marży na obrocie i rynku bilansującym. W sektorze OZE odnotowano spadek wyniku EBITDA, na co wpływ miało głównie utworzenie rezerwy na umowy rodzące obciążenia oraz wzrost kosztów zużycia biomasy.

Nie ma nowych taryf, więc Enea robi rezerwy w obawie przed stratami

Skąd potrzeba zawiązania rezerwy? Enea przypomniała w raporcie, że złożyła wniosek do URE o zatwierdzenie zmiany taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych Enei na rok 2022. Proponowana zmiana związana ma być ze wzrostem kosztów zakupu energii elektrycznej wynikającym w głównej mierze ze zwiększonego zużycia energii przez klientów oraz kosztów nabycia praw majątkowych. Podwyżki miały wynieść od kilku do kilkunastu procent. – Na chwilę obecną postępowanie taryfowe dotyczące przedmiotowego wniosku nie zostało zakończone, w związku z czym istnieje niepewność co do tego, czy grupa uzyska wzrost przychodów pokrywających uzasadnione, zwiększone koszty nabycia energii elektrycznej – tłumaczy spółka i argumentuje, że mając powyższe na uwadze spółka zidentyfikowała konieczność utworzenia w II kwartale 2022 r., rezerwy. Chodzi o umowy rodzące obciążenia dla odbiorców indywidulanych (z najbardziej powszechniej taryfy G) w wysokości 64,2 mln zł. Największy wpływ na rezerwę dotyczy jednak zawartych umów długoterminowych na dostawy energii elektrycznej, dla których koszty niezbędne do realizacji umowy przewyższają oczekiwane korzyści w odniesieniu do zawartych cen kontraktów na 2022 r. Chodzi o dostawy w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Enea zidentyfikowała więc konieczność utworzenia w II kwartale 2022 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia z tego tytułu w wysokości 446,9 mln zł.

Na 30 czerwca 2022 r. Grupa dokonała również aktualizacji rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia z tytułu rozliczeń z prosumentami, a więc właścicielami domowych instalacji OZE, do poziomu 294,9 mln zł.

Wydobycie podwaja wyniki

W obszarze wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 606,3 mln zł. To wzrost rok do roku o 277,8 mln zł). - Wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla (wzrost wolumenu, wzrost średniej ceny sprzedaży), częściowo skompensowanej wzrostem kosztów działalności operacyjnej – argumentuje Enea, będąca właścicielem kopalni LW Bogdanka.

Wysokie koszty produkcji odbijają się na obrocie

Obszar Dystrybucji odnotował wynik EBITDA na poziomie 633,9 mln zł. To spadek rok do roku o 53,6 mln zł. Spadek wyniku jest efektem wyższego poziomu kosztów operacyjnych, niższej marży z działalności koncesjonowanej oraz niższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

Rosnące koszty wytwarzania odcisnęły piętno także na sektorze obrotu. Grupa odnotowała stratę EBITDA na poziomie 33,6 mln zł. To spadek rok do roku o 42,5 mln zł). - Pogorszenie wyniku EBITDA wynika głównie z: niższego poziomu zrealizowanej marży na rynku detalicznym. To skutek gwałtownego wzrostu cen zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego na rynku hurtowym oraz wzrostu cen praw majątkowych OZE), wyższych kosztów rezerw z tytułu roszczeń wypowiedzianych umów praw majątkowych OZE oraz ze zmiany poziomu rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia – wylicza spółka. Jednocześnie Enea wskazuje na rosnące koszty wynikające z tytułu aktualizacji wyceny kontraktów CO2.