Byki i Niedźwiedzie

Gazeta Giełdy Parkiet. Byki i niedźwiedzie oraz złote portfele

W kategorii najlepszy fundusz gotówkowy i pieniężny za 2017 r. statuetkę Złotego Portfela otrzyma należący do BPS TFI BPS Płynnościowy, którym zarządza Izabela Sajdak.
Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

W zeszłym roku fundusz ten zarobił 4,69 proc. przy średniej dla grupy wynoszącej 2,83 proc. Na koniec stycznia aktywa funduszu mającego 42,6 mln zł aktywów składały się w 43 proc. z obligacji skarbowych, w 39,5 proc. z papierów korporacyjnych, a 17,3 proc. kapitału było w lokatach bankowych. W polityce inwestycyjnej czytamy, że co najmniej 70 proc. aktywów jest lokowanych w obligacje skarbowe i komercyjne oraz depozyty, a do 33 proc. w obligacje skarbowe i komercyjne nabyte lub objęte za granicą.

Drugie miejsce wśród funduszy gotówkowych i pieniężnych zajął Superfund Pieniężny, którym zarządza Filip Nowicki. Wynik należącego do Superfund TFI funduszu za zeszły rok to 4,41 proc. Aktywa (według danych na koniec stycznia) Superfund Pieniężny to około 41,7 mln zł. Inwestuje on przede wszystkim w papiery dłużne o krótszym, nieprzekraczającym roku czasie do wykupu oraz obligacje o zmiennym kuponie. Na koniec stycznia tego typu aktywa stanowiły większość w portfelu. Część środków lokowana jest również w jednostki innych funduszy.

Na trzecim miejscu w naszym zestawieniu znalazł się UniKorona Pieniężny, którym zarządza Andrzej Czarnecki, należący do Union Investment TFI. W zeszłym roku zarobił 4,3 proc.

Polityka inwestycyjna pod względem horyzontu czasowego jest podobna jak w przypadku Superfund Pieniężny. W aktywach ponad 50 proc. stanowią papiery korporacyjne, a około 46 proc. bony i obligacje skarbowe. Według ostatnich danych wartość jego aktywów wynosi 5,44 mld zł.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły