REKLAMA
REKLAMA

Budownictwo

Alterco sprzedało papiery za 140 mln zł

Sanjay Kantaria, dotychczasowy główny akcjonariusz, podzieli się władzą w spółce z irlandzkim funduszem nieruchomościowym i byłymi właścicielami Agrosu

Kierowane przez Zbigniewa Zuzelskiego Alterco pozyskało nowych akcjonariuszy, którzy objęli papiery warte co najmniej 140 mln zł.

Foto: Archiwum

De­we­lo­per przed koń­cem 2010 r. do­mknął pry­wat­ną ofer­tę, w ra­mach któ­rej sprze­da­nych mia­ło zo­stać od 2,5 do 3,4 mln no­wych akcji (dziś ka­pi­tał dzie­li się na nie­ca­łe 1,8 mln ak­cji). Z na­szych in­for­ma­cji wy­ni­ka, że ofer­ta za­koń­czy­ła się suk­ce­sem – Al­ter­co sprze­da­ło po­nad 2,8 mln papierów, po­zy­sku­jąc 140 mln zł. Ak­cje ofe­ro­wa­no po 50 zł, pod­czas gdy na ryn­ku kosz­tu­ją 37,1 zł. Za­rząd nie od­niósł się do na­szych usta­leń, in­for­mu­jąc, że nie­ba­wem pod­su­mu­je wy­ni­ki ofer­ty.

[srodtytul]Trans­ak­cje wią­za­ne[/srodtytul]

O suk­ce­sie emi­sji ak­cji Al­terco prze­są­dzi­ła m.in. stra­te­gia?in­we­sty­cyj­na de­we­lo­pe­ra z ostat­nich mie­się­cy. Gieł­do­wa spół­ka by­ła bar­dzo ak­tyw­na na ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści, ku­pu­jąc lub pod­pi­su­jąc umo­wy przed­wstęp­ne na za­kup grun­tów, pro­jek­tów de­we­lo­per­skich?lub go­to­wych już bu­dyn­ków o war­to­ści w sumie przeszło  160 mln zł. Spół­ka na­by­ła m.in. opol­skie cen­trum han­dlo­we So­la­ris i pro­jek­ty ga­le­rii w Łom­ży, Gdań­sku i To­ru­niu, bu­do­wa­ne już ho­te­le w War­sza­wie, 22 hek­ta­rów zie­mi w pod­kra­kow­skiej gmi­nie Zie­lon­ki, 10-hek­ta­ro­wą dział­kę w Ka­to­wi­cach, nie­ru­cho­mo­ści w Gdań­sku i na Ma­zu­rach. Część z tych nie­ru­cho­mo­ści spół­ka na­by­ła na za­sa­dach umów wią­za­nych. Sprze­da­ją­cy się zo­bo­wią­za­li, że pieniądze uzy­ska­ne ze sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści za­in­we­stu­ją w Al­ter­co, obej­mu­jąc ak­cje no­wej emi­sji.

[srodtytul]Trzech roz­gry­wa­ją­cych[/srodtytul]

Z na­szych usta­leń wy­ni­ka, że zna­czą­ce pa­kie­ty ak­cji reprezentujące po­nad 5 proc. pod­wyż­szo­ne­go ka­pi­ta­łu Al­ter­co ob­ję­ła Ir­landz­ka Gru­pa In­we­sty­cyj­na oraz fir­my Ti­ga i Ti­ga In­ter­na­tio­nal Hol­ding. Pierw­sza z wy­mie­nio­nych firm spe­cja­li­zu­ją­ca się w bu­do­wie ga­le­rii han­dlo­wych i bu­dyn­ków biu­ro­wych, sta­nie się naj­pew­niej naj­więk­szym ak­cjo­na­riu­szem gieł­do­wej spół­ki z po­nad 25-proc. pa­kie­tem ak­cji. Wcze­śniej Al­ter­co ku­pi­ło od IGA m.in. wy­ce­nia­ną na 55 mln eu­ro ga­le­rię w Opo­lu. Z ko­lei po­wią­za­ne ze so­bą Ti­ga i TIH we­szły w po­sia­da­nie po­nad 15 proc. ak­cji de­we­lo­pe­ra. Udział do­tych­cza­so­we­go głów­ne­go ak­cjo­na­riu­sza spół­ki, cy­pryj­skie­go Sto­ne­sho­re Con­sul­tants, kon­tro­lo­wa­ne­go po­śred­nio przez biz­nes­me­na z Wiel­kiej Bry­ta­nii San­jaya Kan­ta­rię, spad­nie do oko­ło 20 proc.

[srodtytul]Osie­dle w są­siedz­twie ma­ri­ny[/srodtytul]

 Wej­ście fir­my Ti­ga (daw­ne­go To­wa­rzy­stwa In­we­sty­cyj­ne­go Gru­py Agros kon­tro­lo­wa­ne­go przez by­łych pra­cow­ni­ków i me­ne­dże­rów daw­ne­go gieł­do­we­go blue chi­ps) do ak­cjo­na­ria­tu Al­ter­co to kon­se­kwen­cja naj­bar­dziej nie­zwy­kłe­go za­ku­pu de­we­lo­pe­ra – prze­ję­cia ma­zur­skie­go por­tu dla jach­tów w Szty­nor­cie wraz z po­nad 50 ha przy­le­głych grun­tów.

Jak zdra­dza Zbi­gniew Zu­zel­ski, pre­zes Al­ter­co, jed­nym z po­my­słów na za­go­spo­da­ro­wa­nie grun­tów jest bu­do­wa do­mów jed­no- i wie­lo­ro­dzin­nych o łącz­nej po­wierzch­ni po­nad 10?tys. mkw.

[mail=bla­zej.do­wgiel­ski@par­kiet.com]bla­zej.do­wgiel­ski@par­kiet.com[/mail]


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA