Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-30
Skrócona nazwa emitenta
Bridge Solutions Hub S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Bridge Solutions Hub S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka", przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2024 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1.Vitheasp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadająca 597.079 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowiło 100,00% ogólnej liczby głosów na NWZ i około 37,40% głosów ogółem w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-07-01 Agnieszka Nowicka Prezes Zarządu
2024-07-01 WOjciech Narożny Wiceprezes Zarządu