Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-28
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Medcamp S.A. "Emitent" informuje, iż akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2024 roku, była spółka Moonrock SA z siedzibą w Poznaniu posiadająca 4.000.000 akcji, z których przysługiwało jej 4.000.000 głosów, stanowiących 15,3 % kapitału zakładowego Emitenta i 100% udziału w ogólnej liczbie głosów podczas obrad WZA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-28 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu