Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-27
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną – MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. nowej umowy ramowej dla linii wieloproduktowej z mBank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2024 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka zależna Emitenta, „GPBP”) zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę ramową dla linii wieloproduktowej („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest odnawialny limit kredytowy linii wieloproduktowej („Limit”) w wysokości 46 mln zł. Limit może zostać wykorzystany w walutach PLN, EUR, USD oraz GBP. W ramach udostępnionego Limitu kredytowego zostały udzielone sublimity:
- na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 20 mln zł,
- na gwarancje do kwoty 46 mln zł,
- na akredytywy do kwoty 1,5 mln zł.
Limit został udostępniony na okres do 20 czerwca 2025 r. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR ON dla PLN powiększonej o marżę.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Umowy stanowią:
- hipoteka umowna łączna na nieruchomościach stanowiących majątek spółek z Grupy MOSTOSTAL ZABRZE do wysokości 59,8 mln zł,
- zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych MZRP prowadzonych przez Bank,
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji spółek z Grupy MOSTOSTAL ZABRZE, złożone w trybie art. 777 Kodeksu postepowania cywilnego oraz
- cesja z polis ubezpieczeniowych nieruchomości objętych hipoteką.

Celem zawarcia powyższej Umowy jest w głównej mierze zabezpieczenie należytego wykonania umów budowlanych realizowanych przez GPBP oraz finansowanie bieżącej działalności tej spółki zależnej Emitenta. Gwarancje wynikające z umowy ramowej z dnia 25 sierpnia 2014 r., o której ostatnich zmianach Emitent informował w raporcie bieżącym nr 29/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., o wartości ok. 11 mln zł, są przeniesione w ciężar obecnej Umowy i pomniejszają na ten moment kwotę dostępną w ramach sublimitów z tytułu poszczególnych rodzajów gwarancji. Wartość udzielonych na zlecenie GPBP przez Bank gwarancji pozostających w ramach umowy ramowej z 2014 r. nie przekracza 200 tys. zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-27 DARIUSZ PIETYSZUK PREZES ZARZĄDU