Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 2024_STATUT_OCTAVA.pdfTekst jednolity Statutu Octava S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-25
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Informacja o rejestracji zmian Statutu Octava S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Octava Spółka Akcyjna ("Spółka", "Octava"), działając na podstawie § 5 ust. 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje iz w dniu 24 czerwca br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("KRS"), postanowił o wpisie w KRS zmian statutu Spółki dokonanych Uchwałą nr 18/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2024 roku („ZWZ”) w zakresie art. 22 pkt. 2 lit. a), art. 22 pkt. 2 lit.c) oraz dodania nowej jednostki redakcyjnej art. 22 pkt. 2 lit.h).

I. Dotychczasowe brzmienie art. 22 pkt. 2 lit. a) Statutu Spółki:
„a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta, z zastrzeżeniem, że przynajmniej raz na pięć lat Spółka dokonywać będzie zmiany biegłego rewidenta;”

Nowe obowiązujące brzmienie art. 22 pkt. 2 lit. a) Statutu Spółki:
„a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok”

II. Dotychczasowe brzmienie art. 22 pkt. 2 lit. c) Statutu Spółki:
„c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. a) i b) powyżej;”

Nowe obowiązujące brzmienie art. 22 pkt. 2 lit. c) Statutu Spółki:
„c) sporządzenie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej);”

III. w Art. 22.2 po lit. g) dodaje się lit. h) w następującym brzmieniu:
"h) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki."

Jednocześnie, Spółka publikuje tekst jednolity Statutu Octava, który został przyjęty Uchwałą nr 19/2024 ZWZ i obejmuje przedmiotowe zmiany.
Załączniki
Plik Opis
2024_STATUT_OCTAVA.pdf
2024_STATUT_OCTAVA.pdf
Tekst jednolity Statutu Octava S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-25 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
20240625_122925_0259560436_2024_STATUT_OCTAVA.pdf