Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-26
Skrócona nazwa emitenta
GRODNO S.A.
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2022/23
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grodno S.A. informuje o dokonanej korekcie skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2022/23, opublikowanego w dniu 27 lipca 2023 r. (Raport)

Korekta polega na uzupełnieniu Raportu o informacje w zakresie ujawnień taksonomicznych, które zostały zamieszczone w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych, stanowiącym pkt. 7 Sprawozdania Zarządu z działalności Grodno S.A. i Grupy Kapitałowej Grodno za rok obrotowy 2022/23, na str. 68–90.

Pozostałe elementy Raportu nie uległy zmianie.

Zarząd przekaże skorygowany Raport odrębnym komunikatem.

Szczegółowa podstawa prawna: §15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-26 ANDRZEJ JURCZAK PREZES ZARZĄDU ANDRZEJ JURCZAK