Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 240422_MEX_uzupełnienie_porządku_obrad.pdfżądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-23
Skrócona nazwa emitenta
MEX POLSKA S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 maja 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi "Emitent" w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 roku, informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 14 maja 2024 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza – Familiar S.A., SiCAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu, z dnia 23 kwietnia 2024 r. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku dwóch nowych punktów, to jest: "Dyskusja oraz podjęcie uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody, o której mowa w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na dochodzenie wobec określonych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi nienależnych świadczeń”; „Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w sporach pomiędzy Spółką „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi a Członkami Zarządu dotyczącymi wypłaty na rzecz Członków Zarządu Spółki „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi nienależnych świadczeń”.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2023 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
17. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania na koszt „Mex Polska” S.A. określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw „Mex Polska” S.A. w zakresie wynagrodzeń wypłacanych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania, a także adekwatności i rynkowości tego wynagrodzenia w kontekście zadań, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków organów Spółki z tytułu ich wykonywania.
18. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody, o której mowa w art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na dochodzenie wobec określonych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, związanej z wypłatą na rzecz członków organów Spółki „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi nienależnych świadczeń.
19. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w sporach pomiędzy Spółką „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi a Członkami Zarządu dotyczącymi wypłaty na rzecz Członków Zarządu Spółki „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi nienależnych świadczeń.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do niniejszego raportu załączony zostaje: wniosek akcjonariusza - Familiar S.A., SiCAV-SIF z siedzibą w
Luksemburgu, z dnia 23 kwietnia 2024 r., który zawiera treść proponowanych uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Plik Opis
240422_MEX_uzupełnienie_porządku_obrad.pdf
240422_MEX_uzupełnienie_porządku_obrad.pdf
żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-23 ANDRZEJ DOMŻAŁ WICEPREZES ZARZĄDU
2024-04-23 DARIUSZ KOWALIK CZŁONEK ZARZĄDU
20240423_150729_0181455643_240422_MEX_uzupelnienie_porzadku_obrad.pdf