Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. PA_Nova_SA_jedn_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie biegłego rewidenta - podpisy
 2. nva_jsf_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESJednostkowe sprawozdanie finansowe za 2023 rok - podpisy
 3. nva_szd_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej P.A. NOVA za 2023 rok - podpisy
 4. osw_jedn_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświdczenie Zarządu - podpisy
 5. informacja_jedn_2023-12-31_pl.xhtml.xadesInformacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej - podpisy

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. PA_Nova_SA_jedn_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie biegłego rewidenta - podpisy
 2. nva_jsf_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESJednostkowe sprawozdanie finansowe za 2023 rok - podpisy
 3. nva_szd_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej P.A. NOVA za 2023 rok - podpisy
 4. osw_jedn_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświdczenie Zarządu - podpisy
 5. informacja_jedn_2023-12-31_pl.xhtml.xadesInformacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej - podpisy

RR :

Firma: P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Spis załączników:
 1. list_jedn_2023-12-31_pl.xhtmlList Prezesa Zarządu
 2. PA_Nova_SA_jedn_SzB_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta
 3. PA_Nova_SA_jedn_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie biegłego rewidenta - podpisy
 4. nva_jsf_2023-12-31_pl.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe za 2023 rok
 5. nva_jsf_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESJednostkowe sprawozdanie finansowe za 2023 rok - podpisy
 6. nva_szd_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej P.A. NOVA za 2023 rok
 7. nva_szd_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej P.A. NOVA za 2023 rok - podpisy
 8. PR_RA_KL_Ocena Rady Nadzorczej - sprawozdanie jednostkowe.pdfOcena Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdań
 9. PR_RA_KL_Sprawozdanie jednostkowe - wybór audytora.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot. firmy audytorskiej
 10. osw_jedn_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu
 11. osw_jedn_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświdczenie Zarządu - podpisy
 12. informacja_jedn_2023-12-31_pl.xhtmlInformacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej
 13. informacja_jedn_2023-12-31_pl.xhtml.xadesInformacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej - podpisy

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 271 887,00 171 443,00 60 040,00 36 568,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 143,00 8 173,00 473,00 1 743,00
III. Zysk (strata) brutto 13 047,00 25 393,00 2 881,00 5 416,00
IV. Zysk (strata) netto 11 449,00 21 074,00 2 528,00 4 495,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 493,00 91 389,00 -3 200,00 19 493,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 49 948,00 -92 407,00 11 030,00 -19 710,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -32 725,00 -12 584,00 -7 227,00 -2 684,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 730,00 -13 602,00 603,00 -2 901,00
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,14 2,11 0,25 0,45
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,14 2,11 0,25 0,45
XI. Aktywa, razem 462 737,00 489 357,00 106 425,00 104 343,00
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 115 267,00 146 857,00 26 510,00 31 313,00
XIII. Zobowiązania długoterminowe 21 181,00 51 233,00 4 871,00 10 924,00
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 94 086,00 95 624,00 21 639,00 20 389,00
XV. Kapitał własny 347 470,00 342 500,00 79 915,00 73 029,00
XVI. Kapitał zakładowy 10 000,00 10 000,00 2 300,00 2 132,00
XVII. Liczba akcji (w szt.) 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 34,75 34,25 7,99 7,30
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 34,75 34,25 7,99 7,30
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,65 0,60 0,15 0,13
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
list_jedn_2023-12-31_pl.xhtml
list_jedn_2023-12-31_pl.xhtml
List Prezesa Zarządu
PA_Nova_SA_jedn_SzB_2023-12-31_pl.xhtml
PA_Nova_SA_jedn_SzB_2023-12-31_pl.xhtml
Sprawozdanie biegłego rewidenta
PA_Nova_SA_jedn_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xades
PA_Nova_SA_jedn_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Sprawozdanie biegłego rewidenta - podpisy
nva_jsf_2023-12-31_pl.xhtml
nva_jsf_2023-12-31_pl.xhtml
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2023 rok
nva_jsf_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES
nva_jsf_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2023 rok - podpisy
nva_szd_2023-12-31_pl.xhtml
nva_szd_2023-12-31_pl.xhtml
Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej P.A. NOVA za 2023 rok
nva_szd_2023-12-31_pl.xhtml.xades
nva_szd_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej P.A. NOVA za 2023 rok - podpisy
PR_RA_KL_Ocena Rady Nadzorczej - sprawozdanie jednostkowe.pdf
PR_RA_KL_Ocena Rady Nadzorczej - sprawozdanie jednostkowe.pdf
Ocena Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdań
PR_RA_KL_Sprawozdanie jednostkowe - wybór audytora.pdf
PR_RA_KL_Sprawozdanie jednostkowe - wybór audytora.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. firmy audytorskiej
osw_jedn_2023-12-31_pl.xhtml
osw_jedn_2023-12-31_pl.xhtml
Oświadczenie Zarządu
osw_jedn_2023-12-31_pl.xhtml.xades
osw_jedn_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Oświdczenie Zarządu - podpisy
informacja_jedn_2023-12-31_pl.xhtml
informacja_jedn_2023-12-31_pl.xhtml
Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej
informacja_jedn_2023-12-31_pl.xhtml.xades
informacja_jedn_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej - podpisy
20240411_210612_1315774966_informacja_jedn_2023-12-31_pl.xhtml

20240411_210612_1315774966_informacja_jedn_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240411_210612_1315774966_list_jedn_2023-12-31_pl.xhtml

20240411_210612_1315774966_nva_jsf_2023-12-31_pl.xhtml

20240411_210612_1315774966_nva_jsf_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES

20240411_210612_1315774966_nva_szd_2023-12-31_pl.xhtml

20240411_210612_1315774966_nva_szd_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240411_210612_1315774966_osw_jedn_2023-12-31_pl.xhtml

20240411_210612_1315774966_osw_jedn_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240411_210612_1315774966_PA_Nova_SA_jedn_SzB_2023-12-31_pl.xhtml

20240411_210612_1315774966_PA_Nova_SA_jedn_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240411_210612_1315774966_PR_RA_KL_Ocena_Rady_Nadzorczej_-_sprawozdanie_jednostkowe.pdf

20240411_210612_1315774966_PR_RA_KL_Sprawozdanie_jednostkowe_-_wybór_audytora.pdf