Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-08
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za marzec 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 8 kwietnia 2024 Emitent dokonał szacunkowego ustalenia wstępnych wyników finansowych Spółki za marzec 2024 roku.
Przychody ze sprzedaży za marzec 2024 roku spodziewane są na poziomie 1,30 mln PLN. Wynik brutto na poziomie 0,004 mln PLN, wynik netto na poziomie 0,004 mln PLN. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki na koniec marca 2024 wynosił 1,3 mln PLN. W związku z zawartą umową o kredyt w rachunku bieżącym (ESPI nr 5/2024), począwszy od lutego 2024, poziom wykorzystania kredytu jest wykazywany w pełnej kwocie 4 mln PLN.
Narastająco za pierwszy kwartał 2024 rok Emitent spodziewa się następujących wyników: przychody ze sprzedaży na poziomie 3,89 mln PLN, wynik brutto na poziomie -0,31 mln PLN, wynik netto na poziomie -0,31 mln PLN i EBITDA na poziomie 0,42 mln PLN.
Zarząd informuje, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Dane za rok 2024 będą podlegały weryfikacji zarówno wewnętrznej jak i w procesie badania przez biegłego rewidenta. Ostateczna informacja o wyniku oraz przychodach ze sprzedaży uwzględniająca dane za wskazany okres zostanie zamieszczona w raportach okresowych Spółki, w tym w sprawozdaniu rocznym za rok 2024.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as: the "Company", "Issuer"), informs that on April xxth, 2024, the Issuer made an estimated determination of the Company's preliminary financial results for March 2024.

Sales revenue for March 2024 is expected at PLN 1,30 million. The gross result at PLN 0,004 million, net result at the level of PLN 0,004 million. The cash balance in the Company's bank accounts at the end of March 2024 amounted to PLN 1,3 million. Due to the change of the loan agreement to an overdraft agreement (ESPI No. 5/2024), starting in February 2024, the utilization level of the loan is reported in full (PLN 4M).

Cumulatively, for Q1 2024, the Issuer expects the following results: sales revenues at the level of PLN 3,89 million, gross result at the level of PLN -0,31 million, net result at the level of PLN -0,31 million and EBITDA at the level of PLN 0,42 million.

The Management Board informs that this report contains preliminary data, which may differ from the final data. Data for 2024 will be verified both internally and in the audit process by a statutory auditor, and the final information on the result and sales revenues, taking into account the data for the indicated period, will be presented in periodic reports, including the annual report for 2024.

Disclaimer: This English translation, including all attachments, has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all efforts devoted to this translation, there may be some discrepancies, omissions or approximations. In the event of any differences between the Polish and English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees disclaim all liability in this regard.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-08 Piotr Gamracy Prezes Zarządu