Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2024
Data sporządzenia: 2024-02-21
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2023 roku i za 2023 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa („Grupa”) za IV kwartał 2023 roku i za 2023 rok.

Szacunkowe wybrane dane za IV kwartał 2023 roku:

Przychody Grupy: 6 597 mln zł (wobec 5 420 mln zł w IV kwartale 2022 roku).
EBITDA Grupy: -496 mln zł (wobec -525 mln zł w IV kwartale 2022 roku).
Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: -816 mln zł (wobec -817 mln zł w IV kwartale 2022 roku).
Zysk netto Grupy: -855 mln zł (wobec -584 mln zł w IV kwartale 2022 roku).
Nakłady inwestycyjne: 1 446 mln zł (wobec 1 029 mln zł w IV kwartale 2022 roku).
Dystrybucja energii elektrycznej: 5 801 GWh (wobec 5 751 GWh w IV kwartale 2022 roku).
Produkcja energii elektrycznej brutto: 971 GWh (wobec 1 126 GWh w IV kwartale 2022 roku).
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 571 GWh (wobec 4 679 GWh w IV kwartale 2022 roku).

Grupa Energa wypracowała w IV kwartale 2023 roku EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie -496 mln zł. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miała głównie rezerwa na kontrakty rodzące obciążenia w Linii Biznesowej Sprzedaż (skutek taryf Prezesa URE dla gospodarstw domowych oraz regulacji w zakresie cen sprzedaży energii elektrycznej) oraz rezerwa utworzona po stronie spółki Energa Obrót z tytułu kar nałożonych przez Prezesa URE. Niższe wyniki r/r zanotowała Linia Biznesowa Dystrybucja przede wszystkim w związku z wysoką ceną zakupu energii na pokrycie strat sieciowych.

Szacunkowe wybrane dane za 2023 rok:

Przychody Grupy: 26 086 mln zł (wobec 20 444 mln zł w 2022 roku).
EBITDA Grupy: 2 862 mln zł (wobec 2 573 mln zł w 2022 roku).
Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 1 668 mln zł (wobec 1 367 mln zł w 2022 roku).
Zysk netto Grupy: 764 mln zł (wobec 1 009 mln zł w 2022 roku).
Nakłady inwestycyjne: 4 334 mln zł (wobec 3 260 mln zł w 2022 roku).
Dystrybucja energii elektrycznej: 22 411 GWh (wobec 23 233 GWh w 2022 roku).
Produkcja energii elektrycznej brutto: 3 449 (wobec 4 533 GWh w 2022 roku).
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 17 117 GWh (wobec 17 992 GWh w 2022 roku).

EBITDA Grupy w 2023 roku wyniosła 2 862 mln zł, co oznacza wzrost o 11% r/r. Największy wpływ na ten wzrost miały wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż oraz zdarzenia jednorazowe kształtujące wynik tej Linii, w tym korzystna zmiana salda rezerw na kontrakty rodzące obciążenia oraz przychód z tytułu exit fee za przekazanie procesów dot. handlu hurtowego do spółki Orlen Energia. Jednocześnie wystąpiły zdarzenia negatywne, m.in. niższa marża na sprzedaży energii elektrycznej, w tym jako efekt Rozporządzenia o obniżce cen energii dla gospodarstw domowych. Niższe wyniki r/r zanotowała Linia Biznesowa Dystrybucja, przede wszystkim w związku z wysoką ceną zakupu energii na pokrycie strat sieciowych. Z kolei niższa EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie była efektem istotnego spadku wyniku elektrowni w Ostrołęce w związku ze znacząco niższą produkcją przez to aktywo oraz niekorzystnymi warunkami rynkowymi kształtującymi jego rentowność. W przypadku niższych wyników obszaru OZE głównym czynnikiem były rozporządzenia urzędowe obowiązujące w 2023 roku, które ograniczyły maksymalne ceny sprzedaży energii.

Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczne dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2023 roku i za 2023 rok zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2023 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 6/2024

Date: 21 February 2024

Subject: Estimated financial and operational data of the Energa Group for Q4 2023 and for 2023

Legal basis: Article 17 (1) of MAR - inside information

The Management Board of Energa SA hereby reports estimated selected financial and operational data of the Energa Group (“Group”) for the fourth quarter of 2023 and for 2023.

Estimated selected data for Q4 2023:

Revenues of the Group: PLN 6,597 million (vs. PLN 5,420 million in Q4 2022).

EBITDA of the Group: PLN -496 million (vs. PLN -525 million in Q4 2022).

Operating result (EBIT) of the Group: PLN -816 million (vs. PLN -817 million in Q4 2022).

Net profit of the Group: PLN -855 million (vs. PLN -584 million in Q4 2022).

CAPEX of the Group: PLN 1,446 million (vs. PLN 1,029 million in Q4 2022).

Distribution of electricity: 5,801 GWh (vs. 5,751 GWh in Q4 2022).

Gross production of electricity: 971 GWh (vs. 1,126 GWh in Q4 2022).

Retail sales of electricity: 4,571 GWh (vs. 4,679 GWh in Q4 2022).

The Energa Group generated EBITDA (operating profit before amortization and impairment of non-financial non-current assets) of PLN -496 million in Q4 2023. This result was mainly influenced by a provisions for onerous contracts in the Sales Business Line (the result of the tariffs of the President of the Energy Regulatory Office for households and regulations on electricity sales prices) and the provision created by Energa Obrót SA due to penalties imposed by the President of the Energy Regulatory Office. The Distribution Business Line recorded lower y/y results, primarily due to the high price of electricity purchase to cover grid losses.

Estimated selected data for 2023:

Revenues of the Group: PLN 26,086 million (vs. PLN 20,444 million in 2022).

EBITDA of the Group: PLN 2,862 million (vs. PLN 2,573 million in 2022).

Operating profit (EBIT) of the Group: PLN 1,668 million (vs. PLN 1,367 million in 2022).

Net profit of the Group: PLN 764 million (vs. PLN 1,009 million in 2022).

Capital expenditures: PLN 4,334 million (vs. PLN 3,260 million in 2022).

Distribution of electricity: 22,411 GWh (vs. 23,233 GWh in 2022).

Gross production of electricity: 3,449 (vs. 4,533 GWh in 2022).

Retail sales of electricity: 17,117 GWh (vs. 17,992 GWh in 2022).

In 2023, the Energa Group reported an EBITDA result of PLN 2,862 million, which means an increase by 11% YoY. The largest impact on this increase had the Sales Business Line and one-off events influencing the result of this Line, including a favorable change in the balance of provisions for onerous contracts and income from exit fee for transferring wholesale trade processes to Orlen Energia. At the same time, negative events occurred, including: lower margin on the sale of electricity, including as a result of the Regulation on reducing energy prices for households. The Distribution Business Line recorded lower y/y results, primarily due to the high price of energy purchase to cover grid losses. In turn, the lower EBITDA of the Generation Business Line was the result of a significant decline in the result of the power plant in Ostrołęka due to significantly lower production by this asset and unfavorable market conditions affecting its profitability. In the case of lower results in the RES area, the main factor was the regulations in force in 2023, which limited the maximum energy sales prices.

The data presented are estimates and are subject to review by the auditor, therefore they may change. The final financial and operational data of the Energa Group for Q4 2023 and for 2023 will be presented in the consolidated financial statements of the Energa Group for 2023.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-02-21 Michał Perlik Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych i Klimatu
2024-02-21 Janusz Szurski Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych