FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporz¹dzenia w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych)
dla emitentów papierów wartoœciowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-02-01 do 2022-04-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2022-06-14
LPP SA
(pełna nazwa emitenta)
LPPHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-769Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ł?kowa39-44
(ulica)(numer)
058 769 69 05058 769 69 09
(telefon)(fax)
[email protected]www.lpp.com.pl
(e-mail)(www)
583-10-14-898190852164
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-04-301 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2022-02-01 do 2022-04-301 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-04-301 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-02-01 do 2021-04-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP
Przychody ze sprzedaży 3 034 2301 815 296650 118397 917
Zysk (strata) z działalności operacyjnej186 638-62 43939 989-13 687
Zysk (strata) brutto144 273-91 19130 912-19 989
Zysk (strata) netto267 97021 54857 4164 723
Średnia ważona liczba akcji 1 838 0661 838 0661 838 0661 838 066
Zysk (strata) na jedną akcję 145,7911,7231,242,57
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-220 156372 744-47 17181 706
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-179 208-134 053-38 397-29 385
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej250 152-267 80953 598-58 704
Przepływy pieniężne netto, razem-183 814-26 056-39 384-5 712
30/04/202231/01/202230/04/202231/01/2022
Aktywa razem15 637 46414 135 2483 356 9763 074 083
Zobowiązania długoterminowe3 124 3013 983 219670 710866 256
Zobowiązania krótkoterminowe7 162 7146 879 9321 537 6571 496 223
Kapitał własny3 624 9763 272 097778 192711 604
Kapitał podstawowy3 7053 705795806
Średnia ważona liczba akcji 1 838 0661 838 0661 838 0661 838 066
Wartość księgowa na jedną akcję1 972,171 780,18423,38387,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 350,00 450,00 75,14 97,86
Wybrane jednostkowe dane finansowe GK LPP
Przychody ze sprzedaży 2 730 3481 793 490585 008393 137
Zysk (strata) z działalności operacyjnej130 844-77 17728 035-16 917
Zysk (strata) brutto151 988-102 99932 565-22 578
Zysk (strata) netto123 798-84 08426 525-18 431
Średnia ważona liczba akcji 1 838 0661 838 0661 838 0661 838 066
Zysk (strata) na jedną akcję 67,35-45,7514,43-10,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-485 705120 465-104 06826 406
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-132 326-36 909-28 352-8 091
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej469 452-203 484100 585-44 604
Przepływy pieniężne netto, razem-148 579-119 928-31 835-26 288
30/04/202231/01/202230/04/202231/01/2022
Aktywa razem12 275 82511 236 6992 635 3152 443 717
Zobowiązania długoterminowe1 754 0521 633 128376 551355 167
Zobowiązania krótkoterminowe6 336 1065 541 7021 360 2051 205 189
Kapitał własny4 185 6674 061 869898 559883 361
Kapitał podstawowy3 7053 705795806
Średnia ważona liczba akcji1 838 0661 838 0661 838 0661 838 066
Wartość księgowa na jedną akcję2 277,212 209,86488,86480,59
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję350,00450,0075,1497,86
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GKLPP_Raport1Q22_PL-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-14Marek PiechockiPrezes Zarządu
2022-06-14Przemysław LutkiewiczWiceprezes Zarządu
2022-06-14Jacek KujawaWiceprezes Zarządu
2022-06-14Sławomir ŁobodaWiceprezes Zarządu
2022-06-14Marcin PiechockiWiceprezes Zarządu
GKLPP_Raport1Q22_PL-sig-sig-sig-sig-sig.pdf