Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Akt not. 3480-2024.pdf

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu EBI nr 8/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej „ZWZ”) zwołane na dzień 27 czerwca 2024 roku, po przerwie tj. w dniu 3 lipca 2024 r. kontynuowało realizację porządku obrad i podjęło uchwały dotyczące udzielenia absolutorium dla organów Spółki.

Wszyscy członkowie organów Spółki: Zarządu i Rady Nadzorczej takie absolutorium uzyskali.


Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez ZWZ po wznowieniu obrad wraz z informacją przy każdej uchwale dotyczącą liczby głosów obecnych, głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Do żadnej z uchwał ZWZ podjętych w dniu 27.06.2024 oraz w dniu 03.07.2024 roku nie wniesiono sprzeciwu.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Akt not. 3480-2024.pdf
Akt not. 3480-2024.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-07-03 17:45:29 Katarzyna Skórczyńska Prezes Zarządu
20240703_174529_0000154867_0000162624.pdf