Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Rudzie Śląskiej niniejszym na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 17.06.2024r. odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZ”), które zostało zwołane na dzień 31 lipca 2024 r.

Emitent raportem EBI nr 8/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. informował o wpłynięciu od Ragnar Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000602579 („Akcjonariusz”) żądania (dalej: „Żądanie nr 1”) na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie art. 84 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w sprawie zwołania NWZ w celu powołania rewidenta do spraw szczególnych. Emitent zgodnie z treścią Żądania nr 1 zwołał NWZ na dzień 31 lipca 2024 r.

Następnie Emitent informował komunikatem EBI 14/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. o wpłynięciu żądania (dalej: „Żądanie nr 2”) od Ragnar Trade sp. z o.o. o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad wraz z projektem uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2024 roku.

Treści Żądania nr 1 i Żądania nr 2 są takie same i odnoszą się do podjęcia uchwały w celu powołania rewidenta do spraw szczególnych. Akcjonariusz Ragnar Trade sp. z o.o. w Żądaniu nr 2 ponadto zawnioskował o odwołanie NWZ z dnia 31 lipca 2024 r.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-06-17 15:05:10 Krzysztof Rzepka Prezes Zarządu
2024-06-17 15:05:10 Dariusz Rzepka Wiceprezes Zarządu