Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Ogłoszenie z dnia 10 maja 2024 o zwołaniu ZWZ Orzeł SA -.pdf
  2. Projekty_uchwal_na_WZA_14.06.2024 (2).pdf

Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 14 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad:


1)Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4)Przyjęcie porządku obrad.
5)Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6)Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
a) Sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
c) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
7)Podjęcie uchwał w sprawie:
a)podziału zysku za rok obrotowy 2023,
b)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2023 roku,
c)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2023 roku.
8)Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
9)Wolne wnioski.
10)Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.orzelsa.com

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Ogłoszenie z dnia 10 maja 2024 o zwołaniu ZWZ Orzeł SA -.pdf
Ogłoszenie z dnia 10 maja 2024 o zwołaniu ZWZ Orzeł SA -.pdf
Projekty_uchwal_na_WZA_14.06.2024 (2).pdf
Projekty_uchwal_na_WZA_14.06.2024 (2).pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-05-10 09:46:59 Monika Koszade-Rutkiewicz Prezes Zarządu
2024-05-10 09:46:59 Michał Stachyra Wiceprezes Zarządu
20240510_094659_0000153033_0000158790.pdf

20240510_094659_0000153033_0000158791.pdf