Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Emitent” „Spółka”), w związku z pkt 14 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024" informuje o naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO, polegającego na braku opublikowania w przewidzianym terminie informacji o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego obowiązujących Emitenta.


Brak opublikowania przez Emitenta informacji o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego nie był celowy i nie wiązał się z zamiarem wprowadzenia kogokolwiek w błąd czy wywarciem na rynku jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Stosowny raport został opublikowany niezwłocznie w dniu 16 kwietnia 2024 r. Naruszenie obowiązku informacyjnego miało charakter incydentalny.

Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna
§4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
pkt 14 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-04-16 10:36:33 Marcin Sprawka Prezes Zarządu