Zarząd spółki pod firmą BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka”, "Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 1 lipca 2022 r. ("ZWZ”).
ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad.
Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) oraz 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
BEP protokół akt 01.07.22 WZA.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-07-01 20:43:30Jerzy DrożniewskiPrezes Zarządu
2022-07-01 20:43:30Krzysztof ArkuszewskiWiceprezes Zarządu
BEP protokół akt 01.07.22 WZA.pdf