Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent", “Spółka") informuje, że dziś wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Roberta Końskiego z pełnienia z dniem 01 lipca 2022 r. funkcji członka Rady Nadzorczej.
Jednocześnie, Pan Krzysztof Nowak działając na podstawie §12 Statutu FIGENE CAPITAL S.A., z dniem 01 lipca 2022 r. powołał w skład Rady Nadzorczej Emitenta aktualnej kadencji Pana prof. dr hab. Konrada Raczkowskiego.
W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące nowo powołanego członka Rady Nadzorczej, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa Prawna:
§3 ust.1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
RB EBI 17_2022 Załącznik_Rada Nadzorcza - Konrad Raczkowski.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-07-01 17:52:17Janusz PetrykowskiPrezes Zarządu
2022-07-01 17:52:17Radosław GronetWiceprezes Zarządu
RB EBI 17_2022 Załącznik_Rada Nadzorcza - Konrad Raczkowski.pdf