Przychody okazały się o 6 proc. niższe niż w 2009 r. Wyniosły 15,6 mln zł. Spadek wiąże się z mniejszymi wpływami z windykacji należności (spółka nastawia się na windykację na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego). Jednocześnie ograniczone zostały koszty operacyjne, co pozwoliło na większy zysk.

W końcu grudnia suma bilansowa GPM Vindexus wyniosła 94 mln zł i była o prawie 20 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Spółka nadal zamierza rozszerzać skalę działalności. W I kwartale chce nabyć pakiety wierzytelności telekomunikacyjnych oraz bankowych o łącznej wartości nominalnej 230 mln zł. Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki emisji obligacji na kwotę 30,5 mln zł oraz emisji akcji o wartości 5,2 mln zł.

Firmy windykacyjne kupują wierzytelności do odzyskania z dyskontem. Dochód to efekt odzyskania kwoty większej niż wydana na pakiet należności.

Szacunkowe wyniki za 2010?r. zaprezentowała też inna firma windykacyjna – Pragma Inkaso. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,2 mln zł. Był o 10 proc. wyższy niż rok wcześniej. Okazał się jednak o 11 proc. niższy od prognozy spółki.

Przychody wyniosły 16 mln zł i były o 30 proc. wyższe niż rok wcześniej. Obroty okazały się zgodne z przewidywaniami spółki.

Na niezrealizowanie prognozy zysku wpływ miały koszty przejęcia  58 proc. akcji GF?Premium, do której zostanie przeniesiona działalności faktoringowa Pragmy Inkaso. Ma być ona finansowana przez emisję obligacji. Reszta usług oferowanych przez Pragmę Inkaso finansowana będzie ze środków własnych oraz kredytów.

Przejęcie GF?Premium pozwoliło na podniesienie wartości portfela o ponad 50 mln zł. Obecnie jest to ok. 270 mln zł. Do końca roku planowany jest wzrost do ponad 300 mln złotych.