Bank Pocztowy z najlepszymi wynikami w historii

Zysk netto za 2023 r. wyniósł 224 mln zł, czyli ponad dwa razy więcej niż w 2022 r. – podała czwartek spółka.

Publikacja: 22.02.2024 14:01

Bank Pocztowy z najlepszymi wynikami w historii

Foto: Adobestock

Bank Pocztowy w 2023 roku wypracował wynik finansowy netto w wysokości 223,8 mln zł, wyższy o 113 proc. w porównaniu do 2022 r. Jest to najwyższy roczny wynik w kilkudziesięcioletniej historii Banku Pocztowego.

Koniec planu naprawczego

Jednocześnie bank podaje, że w 2023 r. osiągnął wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) na poziomie 49,5 proc., tj. o 18,9 pkt. proc. wyższym niż rok wcześniej, a kapitały własne niemal podwoiły się do 815,7 mln zł.

- Na obecne wyniki patrzymy w horyzoncie kilku ostatnich lat. Takich efektów nie byłoby, gdyby nie wdrożenie w odpowiednim momencie Planu Naprawy, a następnie jego skuteczna i konsekwentna realizacja - komentuje Jakub Słupiński, prezes Banku Pocztowego. W efekcie nastąpiła istotna poprawa rentowności Banku i jego organiczny rozwój oraz znaczna zmiana wszystkich współczynników adekwatności kapitałowej, w wyniku czego Bank obecnie przekracza wymogi nadzorcze w tym zakresie – dodaje.

W związku z tym jeszcze w tym kwartale bank planuje zakończyć Plan Naprawy w obszarze kapitałowym. W opinii zarządu dobra kondycja finansowa banku oraz realnie wdrażana w życie nowa strategia na lata 2023-2026 pozwolą na dalszy rozwój Banku Pocztowego w kolejnych okresach.

Dobre wyniki finansowe

Dochody z działalności operacyjnej w 2023 r. wyniosły 535, 9 mln złotych w porównaniu do 460 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 16,5 proc. Na zmianę wyniku finansowego w 2023 r. wpłynęły także m.in. wzrost wyniku z tytułu odsetek, który w 2023 r. wyniósł 485,2 mln zł i był wyższy o 74,9 mln zł (18,2 proc.) niż w 2022 r. co było efektem zwiększenie przychodów odsetkowych o 91,1 mln zł, a także kosztów odsetkowych o 16,3 mln zł.

Do tego trzeba doliczyć wzrost o niemal 320 proc., tj. o 11,3 mln zł wyniku zrealizowanego na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej oraz obniżenie kosztów odpisów na straty kredytowe od aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. W porównaniu do 2022 r., ich wartość była niższa o 21 mln zł (o 116 proc.).

Dynamiczny wzrost liczby klientów

W 2023 r. Bank Pocztowy pozyskał 30,4 tys. nowych klientów detalicznych, a na koniec grudnia 2023 r. z usług Banku korzystało 701,8 tys. klientów indywidualnych oraz 27,6 tys. klientów instytucjonalnych.

Na koniec grudnia 2023 r. łączna sprzedaż kredytów dla klientów indywidualnych wyniosła 655 mln zł i wzrosła o 14,6 proc., podczas gdy saldo kapitału kredytów detalicznych wynosiło łącznie 3,1 mld zł.

Na koniec grudnia 2023 r. klienci indywidualni ulokowali na rachunkach i lokatach w banku łącznie 6,3 mld zł wobec 5,98 mld zł na koniec grudnia 2022 r. Łącznie saldo depozytów detalicznych wzrosło o 341,5 mln zł, głównie za sprawą wzrostu sald na rachunkach bieżących.

Na dzień 31 grudnia 2023 r., wartość wszystkich depozytów Klientów instytucjonalnych i agrobiznesu wyniosła w Banku 1,54 mld zł. Najwięcej środków wśród Klientów instytucjonalnych ulokowanych zostało przez Klientów segmentu mieszkalnictwa. W grudniu 2023 r. wartość depozytów segmentu mieszkalnictwa osiągnęła poziom 821 mln zł.

Banki
Czy koszty ratowania Getin Noble Banku kiedyś się zwrócą?
Banki
Czystki dotarły do Banku Pekao, to już ostatnie dni Leszka Skiby jako prezesa
Banki
Tomasz Miklas: Długi firm w Aliorze kupiły zagraniczne spółki
Banki
Miotła kadrowa dotarła do Banku Pekao. Powołano nową radę nadzorczą
Banki
VeloBank będzie musiał wejść na giełdę? KNF ma takie oczekiwania
Banki
Brunon Bartkiewicz nie będzie już prezesem ING BSK