Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-24
Skrócona nazwa emitenta
FABRITY HOLDING S.A.
Temat
Informacja Fabrity Holding S.A. o zwrocie przez Urząd Skarbowy kwoty nadwyżki podatku CIT-8 za rok 2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Fabrity Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu w dniu 21. czerwca 2024 r. zwrotu przez Urząd Skarbowy kwoty nadwyżki podatku CIT-8 za rok 2023 w związku z wnioskiem Spółki złożonym w ramach deklaracji rocznej za rok 2023, o stwierdzenie nadpłaty z tyt. podatku CIT z uwagi na wykorzystanie tzw. ulgi holdingowej tj. zwolnienia podatkowego określonego w art. 24o w zw. z art. 24m Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 2805, z późn. zm.) przy transakcjach sprzedaży spółek segmentu marketingowego K2 Precise S.A. i Agencja K2 sp. z o.o., o których Emitent poinformował Raportem bieżącym nr 19/2023 z dnia 22 września 2023 r., w kwocie 1.790.197,00 zł, (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych) (dalej: „Zwrot”).

Kwota w/w nadpłaty jako aktywo warunkowe o wysokiej niepewności nie zostało ujęte w bilansie i wynikach Emitenta oraz bilansie i wynikach skonsolidowanych Grupy za rok 2023, o czym Emitent informował w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok 2023 i Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity Holding oraz Spółki Fabrity Holding S.A. za rok 2023. Analogiczne podejście Emitent zastosował na koniec pierwszego kwartału roku 2024.
W związku z tym, że Emitent uzyskał w/w Zwrot nadpłaty za rok 2023, oraz mając na uwadze, że w dniu 5 czerwca 2024 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie (sygn. III SA/Wa 907/24), wydał wyrok, w którym uchylił decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (jako organu odwoławczego od decyzji Naczelnika), odmawiające stwierdzenia nadpłaty za rok 2022 (w którym to roku Spółka skorzystała ze zwolnienia holdingowego w związku ze sprzedażą akcji Spółki Oktawave S.A.), Zarząd Emitenta informuje, że powyższe okoliczności (tj. dokonany Zwrot podatku za rok 2023 oraz korzystne rozstrzygnięcie WSA, o którym mowa powyżej) wskazują, w ocenie Zarządu, na wyższe niż dotychczas prawdopodobieństwo uzyskania zwrotu podatku CIT również za rok 2022.

Kwota nadpłaty za rok 2022 wynosi 2.476.950 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych). Jednocześnie Emitent podkreśla, że od w/w wyroku WSA organowi skarbowemu przysługuje środek odwoławczy w postaci skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego i z tego względu otrzymanie zwrotu podatku jest zdarzeniem niepewnym.
Na moment publikacji niniejszego Raportu bieżącego Zarząd nie posiada informacji na temat działań podjętych przez organy skarbowe w związku z w/w wyrokiem WSA.

Emitent jednocześnie zwraca uwagę, że w w/w Sprawozdaniach analogicznie informował o procesie ubiegania się o zwrot podatku nadpłaty CIT za rok 2022 w związku z wykorzystaniem ulgi holdingowej przy transakcji sprzedaży akcji spółki Oktawave S.A. Wnioskowana kwota nadpłaty za rok 2022 blisko 2,5 mln zł, jako aktywo warunkowe o wysokiej niepewności, również nie została ujęta w bilansie Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-24 Rafał Graboś
Wiceprezes Zarządu Rafał Graboś
2024-06-24 Artur Piątek Wiceprezes Zarządu Artur Piątek