Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-20
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Uchwała ZWZ Bowim SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 20 czerwca 2024 roku uchwałę w sprawie podziału zysku za 2023 rok, zgodnie z którą zysk Spółki za rok 2023 w kwocie 12.537.994,81 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 81/100) postanawia się podzielić w następujący sposób:

- Kwotę 1.704.405,90 zł (słownie: jeden milion siedemset cztery tysiące czterysta pięć złotych 90/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję. Dywidendą zostaną objęte akcje Spółki w liczbie 17.044.059 sztuk.

- Kwotę 10.833.588,91 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 91/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło na 10 lipca 2024 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2024 r.


Podstawa Prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29.03.2018 r. w prawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-20 Jacek Rożek
Wiceprezes Zarządu
2024-06-20
Jerzy Wodarczyk
Wiceprezes Zarządu