KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr39/2022
Data sporządzenia:2022-10-28
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za III kwartał oraz 9 miesięcy 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za III kwartał oraz 9 miesięcy 2022 roku. Komentarz do wyników wypracowanych za 9 miesięcy 2022 roku: W okresie 9 miesięcy 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 4 042 mln zł, wynik EBITDA na poziomie 370 mln zł i marżę EBITDA na poziomie 9,1% (porównywalną z osiągniętą w analogicznym okresie poprzedniego roku). Skutki zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i bezprecedensowy wzrost cen surowców determinowały działalność Emitenta w raportowanym okresie. Komentarz do wyników wypracowanych w III kwartale 2022 roku: W III kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1 379 mln zł, wynik EBITDA na poziomie 28 mln zł i marżę EBITDA na poziomie 2,1%. Osiągnięte wyniki ukształtowały się na istotnie niższym poziomie niż w III kwartale 2021 roku. Powyższe wyniki zostały wypracowane w warunkach dużej niepewności spowodowanej gwałtownym wzrostem poziomu cen oraz zmiennością giełdowych notowań surowców, w szczególności gazu ziemnego. Najważniejsze czynniki wpływające na wyniki finansowe w III kwartale 2022 roku w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w kluczowych segmentach: 1. W Segmencie Nawozy: W Segmencie Nawozy raportowany kwartał był okresem dalszych wzrostów cen podstawowych surowców wykorzystywanych w procesach produkcji, w tym przede wszystkim soli potasowej, fosforytów i gazu ziemnego, co było konsekwencją trwającej zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. Ceny gazu ziemnego w raportowanym okresie kontynuowały dynamiczne wzrosty zapoczątkowane w II półroczu 2021 roku, osiągając najwyższe poziomy pod koniec sierpnia 2022 roku. Średnia cena rynkowa gazu ziemnego w III kwartale 2022 roku w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego była wyższa o ponad 300%. Zanotowano również znaczące wzrosty cen fosforytów i soli potasowej, zarówno w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, jak i do II kwartału 2022 roku. W relacji do III kwartału 2021 roku ceny fosforytów i soli potasowej wzrosły odpowiednio o 161% i 238%. Wypracowana w III kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Nawozy ukształtowała się na poziomie 1,3%. 2. W Segmencie Pigmenty: W III kwartale 2022 roku odnotowano znaczący niekorzystny wpływ rosnących cen surowców i mediów energetycznych (w tym między innymi gazu ziemnego, ilmenitu, szlaki tytanowej) na wyniki Segmentu Pigmenty. Dodatkowo słabnący popyt spowodował ograniczenie poziomu sprzedaży bieli tytanowej. Słabnący popyt w Chinach powodował coraz większe zainteresowanie azjatyckich producentów eksportem do Europy, wobec czego europejscy producenci znajdowali się pod istotną presją konkurencji. Pod koniec III kwartału popyt zmniejszył się we wszystkich segmentach odbiorców bieli tytanowej. Na europejskim rynku pojawiła się nadpodaż bieli tytanowej oraz ograniczenia produkcji wprowadzane przez znaczących producentów. Wypracowana w III kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Pigmenty ukształtowała się na poziomie minus 4,3%. Istotną pozycję wpływającą na skonsolidowany wynik netto Emitenta w III kwartale i za 9 miesięcy 2022 roku stanowił ujemny wynik z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności (w wysokości odpowiednio 35 mln zł i 89 mln zł), dotyczący głównie spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. Ponadto Emitent zrealizował za 9 miesięcy 2022 roku dodatni wynik z działalności finansowej w wysokości 34 mln zł, na który wpłynęła przede wszystkim aktualizacja wyceny instrumentów pochodnych wynikających z umowy akcjonariuszy spółki stowarzyszonej Emitenta – Grupa Azoty Polyolefins S.A. - w wysokości 37 mln zł (w tym 6 mln zł w III kwartale 2022 roku). Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał i 9 miesięcy 2022 roku, którego publikacja nastąpi w dniu 9 listopada 2022 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).
Załączniki
PlikOpis
Grupa Azoty POLICE - szacunkowe wyniki 3Q2022.pdfGrupa Azoty POLICE - szacunkowe wyniki 3Q2022
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POLICEChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
72-010Police
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kuźnicka1
(ulica)(numer)
091 3171717091 3173603
(telefon)(fax)
[email protected]http://zchpolice.grupaazoty.com.pl
(e-mail)(www)
8510205573810822270
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-10-28 Mariusz Grab Prezes Zarządu
2022-10-28 Michał Siewierski Wiceprezes Zarządu
Grupa Azoty POLICE - szacunkowe wyniki 3Q2022.pdf