KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr36/2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Informacja dotycząca aktualnych działań w zakresie przeglądu opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021 z dnia 9 lipca 2021 r., informuje, że dnia 27 października 2022 r. Zarząd podjął uchwałę w zakresie aktualizacji dotyczącej przeglądu opcji strategicznych dalszego rozwoju Spółki. Biorąc pod uwagę dalszy rozwój Spółki oraz realizację jej długoterminowych celów, Zarząd Spółki rozważył opcje dotyczące pozyskania inwestorów lub inwestora strategicznego lub finansowego. W szczególności w zależności od bieżących uwarunkowań rynkowych oraz możliwych form współpracy, rozważana jest emisja nowych akcji przez Spółkę. Tym samym intencją Zarządu jest znalezienie takiego rozwiązania, które umożliwi Spółce pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych w wysokości do 80 mln złotych. W celu realizacji wybranej opcji zostaną przeprowadzone wymagane analizy prawne i finansowe, w tym związane z przygotowaniem optymalnej struktury nowej emisji oraz ew. rozmowy z inwestorami. Propozycja Zarządu w zakresie kontynuacji przeglądu opcji strategicznych została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu, które odbyło się 27 października 2022 r. Na dzień publikacji niniejszego raportu, nie zostały podjęte żadne decyzje dotyczące wyboru konkretnej opcji w zakresie szczegółowych parametrów emisji akcji. Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060Liszki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cholerzyn382
(ulica)(numer)
012 44 48 100012 44 48 000
(telefon)(fax)
[email protected]www.intersport.pl
(e-mail)(www)
6760016553003900187
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-10-27Marek Kaczmarek Prezes Zarządu