Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 2024-06-19_NWZ_SLT_Uchwaly_podjete.pdf

Zarząd Saule Technologies S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”), które odbyło się w dniu 19 czerwca 2024 roku, wraz z informacją o liczbie akcji z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, wraz z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.


Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad NWZ zostały podjęte. NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, do protokołu nie zgłoszona sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
2024-06-19_NWZ_SLT_Uchwaly_podjete.pdf
2024-06-19_NWZ_SLT_Uchwaly_podjete.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-06-19 21:19:07 Olga Malinkiewicz Członek Zarządu
20240619_211907_0000154375_0000162029.pdf