Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu 26.04.2024 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 383 § 1 k.s.h., podjęła uchwałę o oddelegowaniu Członka Rady Nadzorczej Emitenta - Pana Grzegorza Władysława Konrada - do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres trzech miesięcy.


Życiorys zawodowy pana Grzegorza Władysława Konrada, wymagany zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostanie przekazany do publicznej wiadomości wraz z kolejnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-04-28 14:53:05 Aleksander Sierżęga operator