Bloomberg

W sierpniu 2022 r. wskaźnik cen producentów wyrobów przemysłowych wzrósł o 45,8 proc. w porównaniu z sierpniem 2021 r. Jak podał Federalny Urząd Statystyczny był to najwyższy wzrost w historii w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego. W lipcu wzrost wyniósł 37,2 proc., a w czerwcu 32,7 proc. W porównaniu z lipcem 2022 r., ogólny wskaźnik wzrósł o 7,9 proc. Jest to również najwyższy wzrost w historii w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Główną przyczyną wzrostu cen producenta w stosunku do sierpnia 2021 r. nadal była podwyżka cen energii. Ponadto znacznie wzrosły również ceny dóbr pośrednich (17,5 proc.) i dóbr kapitałowych (7,8 proc.) oraz dóbr konsumpcyjnych trwałego i nietrwałego (odpowiednio 10,9 proc. i 16,9 proc.).

Ceny energii ogółem wzrosły o 139,0 proc. w porównaniu z sierpniem 2021 r. io 20,4 proc. w porównaniu z lipcem 2022 r. Główną przyczyną wysokiego wzrostu cen energii były silne wzrosty cen energii elektrycznej (+174,9 proc.).

Redystrybutorzy energii elektrycznej musieli zapłacić o 278,3 proc. więcej niż w sierpniu 2021 r., a odbiorcy kontraktowi o 195,6 proc. Dla małych odbiorców komercyjnych, którzy często zawierają umowy taryfowe, ceny wzrosły o 12,9 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem lipcowe ceny energii elektrycznej wzrosły dla wszystkich odbiorców o 26,4 proc.

Ceny gazu ziemnego (dystrybucyjnego) wzrosły w stosunku do sierpnia 2021 r. o 209,4 proc. Elektrownie musiały płacić za gaz o 269,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Ceny konsumentów przemysłowych wzrosły o 264,9 proc., a odsprzedawców o 236,8 proc. We wszystkich grupach klientów gaz ziemny podrożał o 24,6 proc. w porównaniu z lipcem.

Ceny olejów mineralnych wzrosły o 37,0 proc. od sierpnia 2021 r. i spadły o 3,2 proc. od lipca 2022 r. Ceny lekkiego oleju opałowego podwoiły się w porównaniu do sierpnia 2021 r. (+104,0 proc.), paliw silnikowych wzrosły o 27,3 proc.

Całkowity wskaźnik bez uwzględnienia energii wzrósł o 14,0 proc. w stosunku do sierpnia 2021 r. (+0,4 proc. w porównaniu z lipcem 2022 r.).

Ceny towarów pośrednich wzrosły o 17,5 proc. w porównaniu do sierpnia 2021 r. W porównaniu z lipcem 2022 r. ceny te nieznacznie wzrosły o 0,1 proc. Główną przyczyną wzrostu cen dóbr pośrednich od sierpnia 2021 r. był rozwój cen metali, który wyniósł +19,9 proc. W porównaniu do lipca 2022 r. ceny te spadły o 1,0 proc. Ceny stali metalicznych i żelazostopów wzrosły o 20,9 proc. w porównaniu do sierpnia 2021 r. (-3,2 proc. od lipca 2022 r.). Ceny metali nieżelaznych wzrosły w sierpniu 2021 r. o 16,9 proc.

Ceny podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych wzrosły o 32,9 proc. w porównaniu do sierpnia 2021 r. Szczególnie wysokie były wzrosty cen nawozów i związków azotowych (+108,8 proc.). Ceny amoniaku używanego do produkcji nawozów wzrosły o 175,9 proc.

Ceny pelletu drzewnego podwoiły się od sierpnia 2021 r. (+108,2 proc.), ceny zrębki wzrosły o 133,3 proc. Ceny gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich wzrosły o 37,6 proc. Ceny mąki zbożowej wzrosły o 46,4 proc. w porównaniu do sierpnia 2021 r.

Ceny drewna spadły o 13,0 proc. w porównaniu do sierpnia 2021 r., najwyższy dotychczas poziom, ceny surowców wtórnych metali spadły o 12,3 proc.

Ceny nietrwałych dóbr konsumpcyjnych wzrosły o 16,9 proc. w porównaniu do sierpnia 2021 r. io 0,8 proc. w porównaniu z lipcem 2022 r. Od sierpnia 2021 r. do sierpnia 2022 r. ceny żywności wzrosły o 22,3 proc. Szczególnie wysoki był wzrost cen masła (+74,6 proc. w porównaniu do sierpnia 2021 r.) oraz surowych olejów roślinnych (+51,4 proc.). Ceny mleka wzrosły o 35,3 proc. od sierpnia 2021 r. Ceny kawy wzrosły o 32,5 proc. Ceny mięsa bez drobiu wzrosły w sierpniu 2021 r. o 27,5 proc.

Ceny dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku wzrosły o 10,9 proc. w porównaniu do sierpnia 2021 r., głównie ze względu na rozwój cen mebli (+13,2 proc.).

Ceny dóbr kapitałowych wzrosły o 7,8 proc. Największy wpływ na rozwój cen dóbr kapitałowych miał wzrost cen maszyn, które w sierpniu 2021 r. wzrosły o 9,3 proc., a następnie wzrost cen pojazdów o +6,2 proc. Szczególnie wysokie były wzrosty cen konstrukcji metalowych (+20,3 proc.), turbin (+19,8 proc.) oraz wentylatorów (18,1 proc.).