Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-22
Skrócona nazwa emitenta
cyber_Folks S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu uchwalenia skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd cyber_Folks spółka akcyjna [„Spółka"] informuje, że dnia 22 kwietnia 2024 roku podjął uchwałę w sprawie wniosków Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki [„Uchwała”].

Zgodnie z Uchwałą Zarząd Spółki proponuje, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 roku, w łącznej kwocie 28.028.096,29 złotych podzielony został w następujący sposób:
- kwotę 21.252.702,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 1,50 złotego,
- kwotę 6.775.394,29 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 22 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023, w której to uchwale pozytywnie oceniła wnioski Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarząd zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [„ZWZ”], któremu przedstawi projekt uchwały obejmujący upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych. Propozycja Zarządu Spółki przewiduje przeznaczenie kwoty 6.768.000,00 złotych na skup do 48.000 akcji własnych, po cenie nie wyższej niż 141,00 złotego za jedną akcję. Skup akcji miałby potrwać od dnia podjęcia uchwały przez ZWZ do dnia 30 września 2024 roku. Skup zostałby przeprowadzony w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.

W ocenie Zarządu skup akcji własnych uzasadniony jest bieżącą sytuację rynkową i poziomem kursu akcji Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023, jak i uchwalenia skupu akcji własnych podejmie ZWZ.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-22 Jakub Dwernicki Prezes Zarządu Jakub Dwernicki