Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-16
Skrócona nazwa emitenta
PragmaGo S.A.
Temat
Przydział obligacji serii EUR1
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2024 z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie emisji obligacji serii EUR1 oferowanych w ramach oferty publicznej, w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), która to oferta publiczna nie wymaga publikacji prospektu, zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, a która zgodnie z art. 37b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wymaga udostępniania do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego, której terminy i warunki zostały przedstawione w memorandum informacyjnym opublikowanym w dniu 2 kwietnia 2024 r., Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2024 roku podjął uchwałę (dalej: „Uchwała”) w sprawie przydziału obligacji serii EUR1 (dalej: „Obligacje”). W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 35.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 EUR za każdą Obligację. Zarząd Spółki dokonał przydziału 35.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 3.500.000 EUR. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 17,05 %, Spółka przydzieliła 35.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 275 Inwestorów.
Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-16 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2024-04-16 Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu