Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd Genomed S.A. przekazuje w załączeniu raport dot. stanu stosowania zasad ładu korporacyjnego - Dobrych Praktyk w Spółce.


Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 4a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-04-15 15:20:48 Anna Boguszeewska-Chachulska Prezes Zarządu
2024-04-15 15:20:48 Krzysztof Jerzyk Prokurent